INDEX

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

11-09-2018 Aanpassing riool en drempels Engelsestraat

Afgelopen vrijdag hebben de bewoners van de laan van van der Gaag en de Conradlaan een brief in de bus gekregen over de geplande werkzaamheden aan de Engelsestraat. Deze brief kwam veel te laat, en de omleidingsroute niet acceptabel. Vanuit de buurtvereniging zijn we in gesprek gegaan, en is er een aanpassing gedaan. De nieuwe brief kun je hieronder downloaden.

2018-09-11 Aanpassing drempels en riool Engelsestraat

Bouwwerkzaamheden Delftzicht

Publicatiedatum [03/07/2018]

 

Stand van zaken bestemmingsplan gemeente overleg

De afspraak met de gemeente heeft plaats gevonden op woensdagmiddag 21 februari.

Bijna alle verantwoordelijke mensen waren aanwezig. De stedenbouwkundige, de verkeerskundige en een jurist van de gemeente. Het plan was, om in een soort “workshop” gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de problemen die uit de zienswijzen naar voren waren gekomen. Op de agenda stonden 5 punten:

  1. Vorm en hoogte veld 7 en veld 11
  2. Oplossen verkeersknoop Abtswoudseweg – Engelse straat
  3. Hoogte veld 6
  4. Procedure kwaliteitsborging
  5. Waterhuishouding, locatie onderwijs in het plan

De bijeenkomst bleek geen workshop te worden. Het werd een derde presentatie van het (wederom) aangepaste bestemmingsplan.

Voor de werkgroep was dit enerzijds teleurstellend, maar anderzijds hebben de vele ingebrachte zienswijzen toch weer voor een aantal aanpassingen gezorgd.

Van de bijeenkomst is door de gemeente een concept verslag gemaakt dat door ons van een reactie is voorzien. Een definitief verslag van de gemeente wordt zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd als het beschikbaar komt. Op de ALV zullen we verder uitweiden over de tot nu toe behaalde resultaten.

Werkgroep bestemmingsplan

Stand van zaken zienswijze bestemmingsplan

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner,

hartelijk dank voor het grote aantal zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden dat de gemeente  heeft ontvangen ! Het zijn er 43, op enkele uitzonderingen na allemaal vanuit onze buurt. Dat toont weer eens hoe betrokken we zijn bij de ontwikkelingen in onze omgeving.

De werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht heeft mede hierdoor een afspraak met de gemeente kunnen maken om in een workshop gezamenlijk naar verbeteringsvoorstellen te kijken. De uitkomst daarvan is nu nog onzeker maar wordt in ieder geval meegenomen in de reactie van de gemeente op iedere ingediende zienswijze.

We wachten af !

Bestuur en werkgroep

Zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner of gebruiker,

Zoals u weet ligt het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden nog tot en met 31 januari ter visie. Tot dat moment kunt u uw zienswijzen op dit plan nog naar de gemeenteraad sturen.

Omdat gebleken is uit de talloze reacties tijdens de informatie- en inloopavonden dat er in onze buurt grote onvrede heerst over dit ontwerpbestemmingsplan heeft een werkgroep van de buurtvereniging Delftzicht alle pijnpunten geïnventariseerd. Het indienen van zienswijzen is belangrijk omdat alleen onder grote druk vanuit onze buurt de gemeente wellicht geneigd is het plan op deze punten aan te passen.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van uw zienswijze heeft de werkgroep een voorbeeld gemaakt. Hierin staat aan wie u de brief met uw zienswijze moet sturen en treft u een opsomming van de pijnpunten aan. Vermeld altijd het onderwerp, uw naam en adres, en dateer en onderteken de brief zoals in het voorbeeld.

Het is wenselijk als u op basis van deze voorbeelden uw eigen zienswijze formuleert. Neem niet het hele lijstje zo maar over, haal die punten er uit die u belangrijk vindt. Het staat u uiteraard geheel vrij een andere formulering te kiezen of andere punten in uw zienswijze te betrekken.

Laten we er samen voor zorgen dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze fijne buurt Delftzicht behouden blijft! Een kopie van uw zienswijze ontvangen we graag op bestemmingsplan@delftzicht.nl

De Werkgroep Ruimtelijke omgeving Delftzicht

Flyer zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Publicatiedatum [14/01/2018]

Vandaag is een flyer in de bus gedaan bij de meeste mensen in de buurt over het indienen van een zienswijze (bezwaar) tegen de wijziging van het bestemmingsplan van de zuidelijke velden van de spoorzone. Het gaat hier om de gebouwen aan de zuidkant van het nog te realiseren park.

De flyer is digitaal te vinden bij de bijlagen onder aan deze pagina.

Later zullen op deze site voorbeelden van zienswijzen te vinden zijn. Wacht hier niet op, de deadline is 1 februari.

Bijlagen

2017 -10 Flyer Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3 MB)
2017-11-09 Brief Nieuw Delft Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3 MB)
2018-01-13 Flyer Zienswijze Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3MB)
5e concept zienswijzen 23-01-18 (pdf. 503 kB)

Bestemmingsplan wijziging leeuwenhoekpark zuid

Publicatiedatum [14/11/2017]

Vorige week is bekend geworden dat er op 30 november door de gemeente een 2e informatieavond wordt georganiseerd ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk . Als bewoners en/of gebruiker moeten we van onze aanwezigheid gebruikmaken om duidelijk te maken dat dit onderwerp sterk leeft in deze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft een werkgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken op welke manier tegen dit onzalige plan bezwaar kan worden gemaakt. In een flyer (te downloaden aan de onderkant van deze pagina), staan de gevolgen helder uiteengezet. Het eerste wapenfeit van deze werkgroep is een op 9 november naar Nieuw Delft verstuurde brief met kritische vragen (te downloaden aan de onderkant van deze pagina). Tijdens de infoavond op 30 november,  zullen deze vragen moeten worden beantwoord. Het is van het grootste belang dat jullie in grote getalen deze avond komen bezoeken om duidelijk te maken dat er een grote betrokkenheid in de wijk aanwezig is en dat deze plannen heel veel onrust hebben veroorzaakt. HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN VOOR NADERE INFORMATIE. Het is ook van groot belang dat er zoveel mogelijk persoonlijke brieven met bezwaren naar Nieuw Delft worden verstuurd. Hoe meer hoe beter.

Voor contact met de werkgroep: bestemmingsplan@delftzicht.nl