INDEX

25-10-2023 Notitie Ontwerper Delftzicht: Roelf Steenhuis

Historisch- landschappelijke lijnen in Delft
Commissie Behoud Stadsschoon – Roelf Steenhuis

In deze notitie, geschreven door de ontwerper van onze buurt en de woningen langs de Schie/Zuideinde, Roelf Steenhuis, wordt een pleidooi gehouden voor een integrale visie op het gebied rondom de Kolk en het Schiekanaal.

historisch landschappelijke lijnen in Delft def versie 23.10.25

15-01-2023 Beroep ingesteld tegen bestemmingsplan Schieoevers Noord

De Belangenvereniging TU Noord heeft samen met de Buurtvereniging Delftzicht beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Schieoevers Noord. Onderdeel van dat plan vormen massale hoogbouwplannen in het Kabeldistrict. In totaal kunnen er op Schieoevers Noord circa 6.500 woningen bijkomen in en rond de wijk Wippolder. De dichtheid, ofwel het aantal woningen per oppervlakte, is ruim twee keer zo hoog als het aantal woningen per oppervlakte nu in onze wijken. De bewonersverenigingen zijn wel voorstander van meer woningen, maar binnen de normen voor geluidsoverlast en met een visie op bereikbaarheid. Speciaal voor Schieoevers zijn de geluidsnormen opgerekt waarbij voor studentenwoningen nog eens extra veel geluidsoverlast toegestaan is. In omringende buurten zoals Delftzicht en TU Noord neemt door het plan het verkeer toe. Het aantal auto’s en fietsers zal substantieel groter zijn dan nu zonder dat er een duidelijke visie is hoe gezorgd wordt voor extra capaciteit van de wegen. Het plan bevat naar onze mening ook onvoldoende maatregelen om de extra overlast en onveiligheid te voorkomen of te beperken.
Ook bedrijven in Schieoevers stellen beroep in tegen het plan, ondermeer omdat nieuwe woningen te dicht op bedrijven komen. De Raad van State zal uitspraak doen in deze zaak. Een eerder beroep uit 2019 inzake de planvorming voor Schieoevers was deels gegrond in 2021. Het betreft de status van het bestemmingsplan Tiny Houses, dat niet model kan staan voor de ontwikkelingen Schieoevers. De verwachting is dat behandeling van deze zaak geruime tijd zal kosten.

Het beroep vindt u hier: Beroepschrift bestemmingsplan en MER Schieoevers Noord met bijlagen v281222

20-04-2022 Zienswijze op plan voor Schieoevers Noord

Wie de artist impressions voor Schieoevers Noord bekijkt ziet veel groen in een omgeving waar de zon altijd schijnt. Spelende kinderen, op de achtergrond een groene woontoren, geen of weinig auto’s. Maar schijn bedriegt. Samen met Belangenvereniging TU Noord hebben we een zienswijze op het plan ingediend.

Het plan voor Schieoevers Noord lag ter inzage tot 18 april. In het plan heeft de eerste uitwerking plaats heeft gevonden voor de deelplannen Nieuwe Haven en Kabeldistrict. Bij elkaar telt het plan duizenden pagina’s aan informatie in meer dan 60 rapporten. Niemand zal het geheel gelezen hebben, maar in de bijlages is soms informatie te zien – zoals een weergave van de geluidbelasting op het Kabeldistrict – die een ander beeld geeft dan de artist impressions: veel hoogbouw dicht opeen met veel verkeerslawaai. Op verzoek van de gemeente Delft is een wettelijke regeling gemaakt om toch te kunnen bouwen waar de gewone geluidregels in de weg zitten.

Een beter deelplan dan Kabeldistrict vormt Nieuwe Haven waar de menselijke maat zichtbaar is in het ontwerp. Waar meer aandacht voor moet komen in alle plannen is de grote hoeveelheid autoverkeer naar en van Schieoevers door onze woonbuurten. Wij bepleiten daarom minder woningen in hoogbouw en een meer geleidelijke ontwikkeling. De zienswijze zal naar verwachting voor de zomer behandeld worden bij de vaststelling van het plan in de raad.

zienswijze bp Schieoevers Noord met MER def

Beroepsprocedure Raad van State met betrekking tot plannen Schieoevers-Noord en Tiny Houses

De Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben samen beroep ingesteld tegen het plan voor Schieoevers Noord. Belangrijkste bezwaar is de hoge dichtheid aan woningen met veel hoogbouw. Hierdoor ontstaat veel autoverkeer, ook in omringende buurten, en verdwijnt ruimte die beter gebruikt kan worden voor meer groen, water en buurtvoorzieningen.

Het plan waarmee tot meer dan 8.000 woningen mogelijk worden gemaakt is onderzocht in een milieueffectrapport (MER) en beschreven in het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Het Ontwikkelplan zelf is niet ter inzage gelegd en er konden geen bezwaren tegen worden ingediend, een belangrijke reden om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een ander bezwaar richt zich op het niet meenemen in het MER van hoogbouwplannen aan het Zuideinde op de zogeheten Panjo-locatie. Onlangs werd duidelijk dat de gemeente al ruim tien jaar in stilte plannen voor deze locatie heeft voorbereid. De geplande hoogbouw voor circa 120 woningen stuit op grote bezwaren bij direct omwonenden.

In Schieoevers Noord zijn bedrijven gevestigd waarvan de activiteiten tot hinder kunnen leiden voor toekomstige bewoners. Om woningen toch dichter bij deze bedrijven te kunnen bouwen, wil de gemeente experimentele wetgeving gebruiken die een hogere geluidbelasting mogelijk maakt. De bewonersverenigingen vinden dit niet wenselijk en zien liever een ruime, groene buffer rond de bedrijven, minder hoogbouw en een breder aanbod aan soorten woningen dan nu het geval lijkt. Ook de bedrijven verzetten zich om begrijpelijke redenen tegen de mogelijke bouwplannen.

Naar verwachting zal de rechter in de loop van volgend jaar uitspraak doen over de bezwaren.

Beroep Bestemmingsplan Tiny Houses

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

04-03-2019: Gemeente: Meepraten over Schieoevers Noord

Op 4 maart wordt een bijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente over de sociale aspecten van de schieoevers noord. Wil iemand vanuit de buurt hierheen? En eventueel langer betrokken zijn bij dit onderwerp?

Voor meer informatie zie:

https://www.delft.nl/nieuws/meepraten-over-schieoevers-noord