INDEX

02-11-2022 Klankbordgroep energietransitie Delft

Peter Knoppers is namens onze wijkvereniging op 2 november naar de vergadering over de energietransitie gegaan. Hieronder zijn samenvatting van wat daar besproken is.

In deze klankbordgroep zitten de (wijk-)belangenverenigingen, woningbouwcorporaties en enkele andere partijen die willen meedenken over de energietransitie. Het dekkingsgebied is de hele gemeente Delft.

Ontwikkelingen energiearmoede

Delft heeft een subsidiepot (SPUK; 1.4 miljoen Euro) voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, in slechte geïsoleerde woningen en met hoge energiekosten.

Deelstroom Delft leidt momenteel energiehulpen op die straks, door de gemeente betaald, langs de deuren gaan om te helpen met energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan raamfolie, ventilatie, isolatie, energiezuinig koken en hulp bij aanvragen van energietoeslag of vouchers voor witgoed. Deze energiehulpen worden in de buurten geworven en zullen een afspiegeling vormen van die buurten en goede contacten hebben in die buurten.

Voor eigenaren van particuliere woningen die (nu) geen geld hebben om te investeren in verbetering van de isolatie komt de Woonpas. De Woonpas betaalt de investering in isolatie. De eigenaar betaalt dit geleidelijk terug in de vorm van een gemeentelijke belasting. Deze belasting zal niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening.

Voor VvE’s komt er advisering en financiële ondersteuning bij het opstellen van bouwkundig advies.

Raamwerk isolatieplan

In het Warmteplan van de rijksoverheid is voor minimaal energielabel C gekozen. (Zeer energiezuinige woningen hebben energielabel A; woningen met een heel groot energiegebruik hebben energielabel G.) Woningen met energielabel D, E, F, of G moeten dus verbeterd worden.

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de woningen in Delft een energielabel slechter dan C. De bedoeling is om alle woningen met label G rond 2027 naar tenminste label C te verbeteren. Alle woningen met label F moeten in 2030 naar tenminste label C zijn verbeterd. Daar stopt het niet, want in 2050 zouden er geen woningen meer in Delft moeten zijn met een energielabel slechter dan B.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G label woningen zijn verbeterd, met uitzondering van monumenten en voor sloop aangemerkte woningen.

Om verhuurders te dwingen mee te werken aan woningisolatie wordt gekeken naar de gemeente Culemborg die op slecht geïsoleerde woningen hogere belastingen heft.

Eerste stappen

Delftzicht is voorlopig nog niet aan de beurt voor een warmte uitvoeringsplan. Er zijn minimaal 14 buurten voor ons. In die buurten zijn veel woningen van woningcorporaties. De aanleg van het warmtenet wordt veelal gecombineerd met het vervangen van de riolering. Als eerste is de Multatulibuurt aan de beurt. Die gaat als eerste van het gas af en men verwacht daarvan te leren.

04-09-2021 Brief aan wethouder Brandligt over de energietransitie in Delft

Vanuit een aantal buurtverenigingen in Delft is een brief gestuurd aan de gemeente. Buurtvereniging Delftzicht heeft niet meegetekend, maar is het wel eens met de inhoud.
In Delft op Zondag van 14 augustus is een stuk verschenen over dit onderwerp: https://www.delftopzondag.nl/reader/22809/39530/-wij-zijn-voor-de-energietransitie-maar-niet-zonder-goed-overleg-en-onderzoek-
De inhoud van de brief van de buurtverenigingen vindt u hier:
Brief aan wethouder Brandligt Energietransitie