INDEX

02-11-2022 Klankbordgroep energietransitie Delft

Peter Knoppers is namens onze wijkvereniging op 2 november naar de vergadering over de energietransitie gegaan. Hieronder zijn samenvatting van wat daar besproken is.

In deze klankbordgroep zitten de (wijk-)belangenverenigingen, woningbouwcorporaties en enkele andere partijen die willen meedenken over de energietransitie. Het dekkingsgebied is de hele gemeente Delft.

Ontwikkelingen energiearmoede

Delft heeft een subsidiepot (SPUK; 1.4 miljoen Euro) voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, in slechte geïsoleerde woningen en met hoge energiekosten.

Deelstroom Delft leidt momenteel energiehulpen op die straks, door de gemeente betaald, langs de deuren gaan om te helpen met energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan raamfolie, ventilatie, isolatie, energiezuinig koken en hulp bij aanvragen van energietoeslag of vouchers voor witgoed. Deze energiehulpen worden in de buurten geworven en zullen een afspiegeling vormen van die buurten en goede contacten hebben in die buurten.

Voor eigenaren van particuliere woningen die (nu) geen geld hebben om te investeren in verbetering van de isolatie komt de Woonpas. De Woonpas betaalt de investering in isolatie. De eigenaar betaalt dit geleidelijk terug in de vorm van een gemeentelijke belasting. Deze belasting zal niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening.

Voor VvE’s komt er advisering en financiële ondersteuning bij het opstellen van bouwkundig advies.

Raamwerk isolatieplan

In het Warmteplan van de rijksoverheid is voor minimaal energielabel C gekozen. (Zeer energiezuinige woningen hebben energielabel A; woningen met een heel groot energiegebruik hebben energielabel G.) Woningen met energielabel D, E, F, of G moeten dus verbeterd worden.

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de woningen in Delft een energielabel slechter dan C. De bedoeling is om alle woningen met label G rond 2027 naar tenminste label C te verbeteren. Alle woningen met label F moeten in 2030 naar tenminste label C zijn verbeterd. Daar stopt het niet, want in 2050 zouden er geen woningen meer in Delft moeten zijn met een energielabel slechter dan B.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G label woningen zijn verbeterd, met uitzondering van monumenten en voor sloop aangemerkte woningen.

Om verhuurders te dwingen mee te werken aan woningisolatie wordt gekeken naar de gemeente Culemborg die op slecht geïsoleerde woningen hogere belastingen heft.

Eerste stappen

Delftzicht is voorlopig nog niet aan de beurt voor een warmte uitvoeringsplan. Er zijn minimaal 14 buurten voor ons. In die buurten zijn veel woningen van woningcorporaties. De aanleg van het warmtenet wordt veelal gecombineerd met het vervangen van de riolering. Als eerste is de Multatulibuurt aan de beurt. Die gaat als eerste van het gas af en men verwacht daarvan te leren.

04-09-2021 Brief aan wethouder Brandligt over de energietransitie in Delft

Vanuit een aantal buurtverenigingen in Delft is een brief gestuurd aan de gemeente. Buurtvereniging Delftzicht heeft niet meegetekend, maar is het wel eens met de inhoud.
In Delft op Zondag van 14 augustus is een stuk verschenen over dit onderwerp: https://www.delftopzondag.nl/reader/22809/39530/-wij-zijn-voor-de-energietransitie-maar-niet-zonder-goed-overleg-en-onderzoek-
De inhoud van de brief van de buurtverenigingen vindt u hier:
Brief aan wethouder Brandligt Energietransitie

Gezocht: Geïnteresseerden om Energietransitie binnen Delftzicht te bespreken

De buurtvereniging is uitgenodigd voor een informatieavond van het Platform Energietransitie Delft. Angelika Voss is hier vanuit het bestuur heen geweest. We denken dat dit een goed initiatief is, en we kunnen hier binnen de buurt wellicht ons voordeel mee doen. Heb je interesse, laat het weten via secretaris@delftzicht.nl

Verslag over de informatieavond van de Platform Energietransitie Delft (PED) van 22 januari

Achtergrond: De PED is ontstaan als reactie op de participatiebijeenkomsten van de gemeente over de energietransitie, waarvan de warmtetransitie deel uitmaakt (in 2021 moet Delft met een plan komen hoe zij de gemeente aardgasvrij wil maken). Er was behoefte aan een platform voor huizenbewoners, als tegengewicht voor de sterke lobby van commerciële spelers op de (Delftse) energiemarkt. Dit platform wil onafhankelijk zijn en zowel informeren over de warmtetransitie als ook een platform bieden voor bewoners. Doel is om invloed uit te oefenen op de gemeente om de energietransitie ook met in achtname van de situatie in de wijken te plannen en bewoners hierbij vroegtijdig te betrekken. Hiervoor is een netwerk van actieve bewoners nodig en daar zijn ze naar op zoek. Met de uitnodiging speciaal voor buurtverenigingen zoekt de platform naar multiplicatoren en ivm een mogelijke subsidieproject alvast vrijwilligers voor een straatadvies (zie beneden).

Op de avond waren ca 15 mensen aanwezig. Naast het 4-koppig bestuur van de platform allemaal vertegenwoordigers van verschillende buurt- of belangenverenigingen en 1 VVE. De avond begon met een kleine voorstelronde en er werden meerdere presentaties gehouden. Helaas was de tijd te kort voor uitvoerige discussie en vooral het bespreken van een mogelijke vervolg.

Het platform heeft met andere partijen samen een subsidieproject in het kader van RRE (Regeling reductie energie) aangevraagd. Indien de subsidie wordt toegekend zijn interessante projecten ook in samenwerking met buurtverenigingen gepland zoals:

Om uit te proberen hoe een straatadvies het beste werkt, zoekt de Platform vrijwilligers. Er zijn tenminste 3 huizen in een straat nodig van vergelijkbare bouw. Het advies dat wordt gegeven is kosteloos.

Verder werd door het platform ook aangeboden op (speciale) bijeenkomsten van buurtverenigingen / belangenverenigingen informatie te geven. Het bestuur van buurtvereniging Delftzicht zal de interesse voor deelname in het netwerk van de platform en aan projecten tijdens de volgende ALV polsen.

Wij denken dat de warmtetransitie het volgende ‘hot topic’ wordt en dat het goed is om onze wijk op tijd op deze discussie voor te bereiden en de feiten beter inzichtelijk te krijgen.