INDEX

25-10-2023 Notitie Ontwerper Delftzicht: Roelf Steenhuis

Historisch- landschappelijke lijnen in Delft
Commissie Behoud Stadsschoon – Roelf Steenhuis

In deze notitie, geschreven door de ontwerper van onze buurt en de woningen langs de Schie/Zuideinde, Roelf Steenhuis, wordt een pleidooi gehouden voor een integrale visie op het gebied rondom de Kolk en het Schiekanaal.

historisch landschappelijke lijnen in Delft def versie 23.10.25

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

24/11/2018 Bestemmingsplan zuidelijke velden haalt AD

Afgelopen week hebben zowel een bewoner van de engelsestraat als vanuit de werkgroep bestemmingsplan ingesproken bij de gemeenteraad, en met succes! Via de link hieronder kun je het stuk wat in het AD hierover stond lezen.

https://www.ad.nl/delft/omwonenden-en-politiek-niet-blij-met-bouwplannen-nieuw-delft~abe0fd27/artikel AD 23-11-2018

22-11-2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de gemeente. Voor opmerkingen kunt u contact opnemen met bestemmingsplan@delftzicht.nl

Resultaten enquête fietsstraten Delftzicht_22-10-2018

08-11-2018 Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

Alle zienswijzen die (vooral) uit onze buurt op de voorgenomen bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de bouwplannen ten zuiden van het leeuwenhoekpark zijn door de gemeente behandeld, en de gemeente heeft het bestemmingsplan ter vaststelling gepubliceerd. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande link.

De werkgroep gaat contact opnemen met de politieke partijen naar aanleiding van deze publicatie. Voor contact met de werkgroep kunt u mailen naar bestemmingsplan@delftzicht.nl

Publicatie nota van zienswijzen en bestemmingsplan Leeuwenhoekpark ter vaststelling

 

04-09-2018 Bestemmingsplan reactie op de rapporten en voorgenomen wijzigingen

Vanuit de buurtvereniging is de onderstaande reactie op de rapporten en de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot het bestemmingsplan zuideinde Leeuwenhoekpark verstuurd. De reacties moeten voor 07-09-2018 bij de gemeente binnen zijn. Als mensen vanuit de buurt op individuele basis nog een reactie willen geven, kunnen ze deze gebruiken ter inspiratie.

2018-09-04_Delftzicht_reactieWijzigingenBPZuidelijkvelden

26/08/2018 Update Bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid

Graag UW REACTIE op voorgenomen WIJZIGINGEN en ONDERZOEKSRAPPORTEN bestemmingsplan ZUIDELIJKE VELDEN
Door de vele zienswijzen vanuit onze buurt heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aangepast.  Op https://www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden/ onder “Stand van zaken” staat een verbeelding van het oorspronkelijke en aangepaste ontwerpbestemmingsplan en een toelichting op de voorgenomen wijzigingen. Daarnaast kunt u hier de aangepaste onderzoeksrapporten bekijken (bezonning, wind, geluid, milieu en ladder duurzame verstedelijking).
Aan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft de gemeente gevraagd om voor 7 september een reactie op deze voorgenomen wijzigingen en de hierop aangepaste onderzoeksrapporten te geven.
Het is belangrijk u te realiseren dat het gepubliceerde geen compleet beeld geeft van het plan dat zal worden voorgelegd aan de raad en dat de zienswijzen nog niet zijn beantwoord. Toch zal de werkgroep hier wel een antwoord op formuleren. Wij handhaven in ieder geval onze ingediende zienswijzen, met name over de verkeerssituatie en bebouwing rond veld 7.
Laat de gemeente weten wat u van de wijzigingen vindt want uw mening heeft invloed op hoe de plannen worden uitgewerkt!
Graag ontvangen wij een CC/FF van uw reactie op bestemmingsplan@delftzicht.nl
Als u geen zienswijze had ingediend, kunt u de werkgroep via een mail of brief toch laten weten wat u vindt.
Op deze manier kunnen wij de mening van onze buurtgenoten goed blijven vertegenwoordigen.
De huidige planning is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal  van 2018 wordt voorgelegd aan het college van b&w,  besproken in de commissie en wordt vastgesteld door de raad.
Updates en onze reactie zal op https://delftzicht.nl/category/nieuws en https://www.facebook.com/delftzicht/ worden geplaatst, dus hou deze sites in de gaten!
— uw werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht

Update bestemmingsplan zuidkant leeuwenhoekpark.

Publicatiedatum [12/08/2018]

Van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Delft, zuidelijke velden’ formeel ter inzage. Hier zijn vanuit onze buurt een heel aantal zienswijzen op gekomen.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt bekeken of het ontwerpbestemmingsplan op een aantal plekken kan worden aangepast.

Op de site staat de verbeelding van het (oorspronkelijke en aangepaste) ontwerpbestemmingsplan en een toelichting op de voorgenomen wijzigingen.

De huidige planning is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2018 wordt voorgelegd aan het college van b&w, wordt besproken in de commissie en wordt vastgesteld door de raad.

https://www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden/

Bouwwerkzaamheden Delftzicht

Publicatiedatum [03/07/2018]

 

Presentatie werkgroep bestemmingsplan beschikbaar

Publicatiedatum [30/03/2018]

De presentatie die de werkgroep bestemmingsplan op de ALV heeft gegeven kan gedownload worden via de link hieronder.

20180314 ALV presentatie zuidelijke velden