INDEX

18-02-2022 PANJO Alternatief Nu voor Jong en Oud!

Bouwbedrijf van Mierlo is hard bezig met de voorbereidingen van het project “het Zuideinde” op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg bij de brug. Al meer dan tien jaar duurt dit nu en dat zal nog wel even doorgaan. Want tegen het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning, die nu in procedure zijn en waarover de gemeenteraad ergens in het voorjaar een besluit zal nemen, zijn door omwonenden talloze zienswijzen ingediend. Het verwerken hiervan kost de gemeente heel veel tijd, niet verwonderlijk omdat de aangevoerde punten hout snijden! Het is ook maar de vraag of deze überhaupt wel kunnen worden verwerkt zonder het plan drastisch aan te passen. 

Daarom is dit hét moment om ons af te vragen of het doorzetten van het huidige plan nog wel verstandig is. Voor alle duidelijkheid: het bestaat uit 120 woningen in de vrije sector met in totaal meer dan 140 parkeerplaatsen.  Geen antwoord op de actuele, grote, vraag naar betaalbare woningen in Delft, waaronder woningen voor starters en senioren. En het ontwerp past ook volstrekt niet op deze plek langs de Schie en in de omgeving. De vier dikke bouwblokken met veelal enkelzijdig gerichte woningen, waaronder een flat van 32 meter hoog bij de brug, zorgen voor inkijk in bestaande woningen en tuinen, verkeersproblemen en windhinder. Bewoners en langsrijdende fietsers zullen er nog lang veel overlast van ondervinden. En het is ook bepaald geen visitekaartje voor de stad gezien vanaf de Schie. 

In een finale poging het tij te keren (besluitvorming gemeenteraad) hebben wij, als omwonenden, een studie gedaan naar een betere invulling van deze waardevolle plek: één die voorziet in de grote  vraag naar betaalbare woningen en goed past in de omgeving. En de uitkomst is dat het inderdaad veel beter kan!

Om de ogen te openen en een gesprek aan te gaan met elkaar hebben wij enkele uitgangspunten voor een betere invulling samengevat in een zogenaamd “praatplaatje”. We noemen ze verderop. 

Met deze actie hopen wij te bereiken dat het huidige bouwplan niet op deze plek zal worden gerealiseerd en dat ook in de gemeenteraad wordt besloten te gaan voor een passend plan.

Omwonenden project Panjo  (Delftzicht en Koningsveld-TU-Noord)

Februari 2022

Uitgangspunten voor een betere invulling locatie Zuideinde, Abtswoudseweg, Laan van Braat:

 

Praatplaatje PANJO

Het praatplaatje is het resultaat van een studie die aantoont dat de bovengenoemde uitgangspunten op deze plek haalbaar zijn. U mag er natuurlijk van vinden wat u wilt, maar als er inderdaad steun komt voor het idee om tot een betere invulling te komen dan willen wij met u in een zinvol participatietraject met de gemeente en de ontwikkelaar een nieuw plan opstellen.  

10-09-2021 Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook via internet in te zien.

Via de website officielebekendmakingen.nl zoekterm 23988 kunt u het plan, de regels, de toelichting en de bijbehorende onderzoeksresultaten bekijken. Digitale link: Gemeenteblad 2021, 239788 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Sommige elementen van het plan zijn zeer ongunstig voor onze wijk Delftzicht; daar hebben velen van u de gemeente al op gewezen. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast!

Omdat het verhaal van de gemeente soms erg technisch is en de meeste mensen niet thuis zijn in de begrippen volgt eerst een verduidelijking van enkele begrippen. Daarna volgen de pijnpunten van het plan.

Wat is een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning?

Een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn juridisch bindende documenten. Het bestemmingsplan regelt wat op welke plek mag komen (bebouwing, wegen, groen, water) en in welke vorm (hoogte, begrenzing) en welke functies er in die gebouwen mogen komen (woningen, winkels, kantoren, onderwijsfuncties, etc.). Een bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld op een moment dat het voorgaande plan verouderd is. In een omgevingsvergunning wordt het project concreet uitgewerkt. In een later stadium kunnen in principe geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder de procedure opnieuw te doen. De omgevingsvergunning behelst de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning (sinds 2010 zijn deze samengevoegd in de omgevingsvergunning).

Hoe kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning?

Stuur een brief met uw reactie (dat heet een zienswijze) naar de gemeenteraad Delft (voor het bestemmingsplan) en naar het college van burgemeester en wethouders Delft (voor de omgevingsvergunning). Dit kan dezelfde zienswijze zijn, voor beide plannen, echter moeten er wel 2 brieven geschreven worden. Vermeld hierin uw naam en adres, datum en handtekening en het onderwerp (‘ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde’). De zienswijze voor het bestemmingsplan kan digitaal ingeleverd worden, dit is voor de omgevingsvergunning niet mogelijk.

Als u het na goedkeuring door de gemeenteraad niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan alleen als u belanghebbende bent en eerder op de juiste manier over het onderwerp een zienswijze hebt ingediend!

Wat doet de buurtvereniging Delftzicht?

We zijn al vele jaren met het onderwerp bezig. U vindt hieronder een voorbeeld van een zienswijze, die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen zienswijze. Zelf gaan wij natuurlijk ook reageren.

Waar zitten de problemen van het ontwerpbestemmingsplan voor Delftzicht?

  1. Het bouwplan wijkt af van de stedenbouwkundige opzet van de wijk Delftzicht, die gekenmerkt wordt door straten en open bouwblokken, die de historische slotenverkaveling volgen. Dit plan past niet in de wijkopzet, en vormt hierdoor een ernstige aantasting van de leefkwaliteit van de omgeving.
  2. Een complex van 120 woningen en 148 parkeerplaatsen trekt veel verkeer aan. In het plan zijn er 2 aansluitpunten: Laan van Braat, en Zuideinde. De aansluiting op het Zuideinde is onveilig, vanwege de vele fietsers die van deze fietsstraat gebruik maken. De Laan van Braat is nu een smalle doodlopende weg, die door het plan een doorgaande weg wordt.
  3. Aangezien vrachtwagens de doorsteek naar het zuideinde niet kunnen maken, is er een keergelegenheid in de groenstrook voorzien. Dit zal veel geluid en stankoverlast geven aan de direct omwonenden.
  4. De bewoners van het complex zullen hun fietsen in de berging moeten parkeren. Echter de bergingen zijn niet (goed) bereikbaar voor de bewoners. Dit zal fietsparkeren op straat tot gevolg hebben.
  5. Het complex heeft balkons die direct uitzicht hebben op de tuinen, woon en slaapkamers van de bewoners van de Hillenlaan. Dit tast de privacy van de bewoners significant aan.
  6. Er is grote windhinder te verwachten, aangezien er 2 appartementengebouwen naast elkaar staan met een relatief smalle doorgang. Dit is precies op de locatie waar veel fietsers voor de brug staan te wachten. Dit kan voor onveilige situaties zorgen.
  7. Er is (vrijwel) geen participatie geweest van de omwonenden tijdens het maken van de plannen. Dit terwijl de gemeente dit wel propageert.
  8. Dit bestemmingsplan had meegenomen moeten worden in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Schieoevers Noord. Het stukje grond waar dit bestemmingsplan over gaat, valt precies tussen andere bestemmingsplannen in, waardoor een visie ontbreekt, en op de langere termijn bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord meer problemen kunnen voordoen.

Wilt u bovenstaande pijnpunten aangepakt zien of heeft u andere bezwaren, dien dan uw zienswijze in bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en wethouders voor 27 september: Gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  (let op: 2 zienswijzen indienen)

Bestuur Buurtvereniging Delftzicht
Heeft u vragen, stuur een mail naar bestuur@delftzicht.nl
Wij ontvangen graag een kopie van uw zienswijze

Link naar voorbeeld zienswijze: Voorbeeld zienswijze Panjolocatie voor website

Link naar verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemming Panjolocatie: Verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemmingsplan Panjo c.s.

Verslag bijeenkomst Panjo-plan

Woensdag 29 januari was bij Huszar de bijeenkomst over het “Panjo-plan” met Buurtvereniging Delftzicht, Belangenvereniging TU Noord, VvE Schiezicht, VvE Koningsvelt-V  en andere en leden van de Raadscommisse Ruimte en Verkeer met een redelijk goede opkomst: de meeste fracties waren vertegenwoordigd. Het Panjo-plan is nieuwbouw van circa 120 woningen op de hoek Zuideinde – Abtswoudseweg.

Er was een uitgebreide presentatie van het plan, vanuit het perspectief van de bewoners, zowel de inhoud (voor zover bekend) als het proces. De presentatie werd verzorgd door Buurtvereniging Delftzicht en was van hoge kwaliteit en overtuigend en er was sprake van goede interactie met raadsleden. Kern van het betoog: omwonenden willen minder bouwvolume en minder hoogte direct langs de Schie (ca. 33 meter, saaie galerijflats) en minder auto’s door woonstraten, met name de Laan van Braat.

Lastig punt

Lastig punt is dat het plan al helemaal klaar lijkt te zijn (zo bleek ook uit een recent gesprek met de initiatiefnemer / ontwikkelaar) en de gemeente al lange tijd weinig bereidheid toont het bouwplan fundamenteel aan te passen aan de wensen vanuit de omgeving (waar hoe dan ook in de beginfase niet mee gecommuniceerd is).

Sommige raadsleden leken op zoek naar steekhoudende argumenten om het plan positief te kunnen beïnvloeden.  “Niet mooi” of “te veel auto’s” zijn geen argumenten waar B&W gevoelig voor is. Wel bijvoorbeeld strijd met de Bouwhoogtenota 2005, (gemeentelijke) participatie-eisen, het afwijken van het planuitwerkingskader (PUK) en het ontlopen van de m.e.r.-plicht (aangevoerd bij beroep Schieoevers Noord dat nog loopt). Het PUK is aangepast aan de wensen van initiatiefnemer en gemeente, inmiddels tot versie 8, maar nauwelijks aan de wensen van bewoners. De ontwikkelaar moet voor draagvlak zorgen volgens de gemeentelijke spelregels maar verwijst naar de gemeente die weer naar de ontwikkelaar verwijst. Ook een reeks Wob-verzoeken en bezwaarprocedures over Wob-besluiten heeft nog steeds geen openheid van zaken gebracht over onderdelen van het geheim gehouden planproces. Duidelijk is dat als de gemeente echt participatie serieus moet gaan nemen vanaf 2021 met de nieuwe Omgevingswet er nog wel wat moet veranderen. Bij het Panjo-plan bestond de “participatie” tot nu toe uit twee informatiebijeenkomsten en enkele gesprekken op verzoek van bewoners.

Planning

De planning voor het bouwplan is voortdurend naar achteren geschoven en lijkt nu na de zomer op de raadsagenda te staan voor besluitvorming. Het voorontwerp bestemmingsplan zou eind februari al beschikbaar moeten zijn, maar omwonenden mogen daar geen kennis van nemen. De gemeente lijkt daarmee aan te koersen op juridische procedures om het plan in deze vorm door te drukken. Kortom, er moet nog wel wat gebeuren…

Beroepsprocedure Raad van State met betrekking tot plannen Schieoevers-Noord en Tiny Houses

De Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben samen beroep ingesteld tegen het plan voor Schieoevers Noord. Belangrijkste bezwaar is de hoge dichtheid aan woningen met veel hoogbouw. Hierdoor ontstaat veel autoverkeer, ook in omringende buurten, en verdwijnt ruimte die beter gebruikt kan worden voor meer groen, water en buurtvoorzieningen.

Het plan waarmee tot meer dan 8.000 woningen mogelijk worden gemaakt is onderzocht in een milieueffectrapport (MER) en beschreven in het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Het Ontwikkelplan zelf is niet ter inzage gelegd en er konden geen bezwaren tegen worden ingediend, een belangrijke reden om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een ander bezwaar richt zich op het niet meenemen in het MER van hoogbouwplannen aan het Zuideinde op de zogeheten Panjo-locatie. Onlangs werd duidelijk dat de gemeente al ruim tien jaar in stilte plannen voor deze locatie heeft voorbereid. De geplande hoogbouw voor circa 120 woningen stuit op grote bezwaren bij direct omwonenden.

In Schieoevers Noord zijn bedrijven gevestigd waarvan de activiteiten tot hinder kunnen leiden voor toekomstige bewoners. Om woningen toch dichter bij deze bedrijven te kunnen bouwen, wil de gemeente experimentele wetgeving gebruiken die een hogere geluidbelasting mogelijk maakt. De bewonersverenigingen vinden dit niet wenselijk en zien liever een ruime, groene buffer rond de bedrijven, minder hoogbouw en een breder aanbod aan soorten woningen dan nu het geval lijkt. Ook de bedrijven verzetten zich om begrijpelijke redenen tegen de mogelijke bouwplannen.

Naar verwachting zal de rechter in de loop van volgend jaar uitspraak doen over de bezwaren.

Beroep Bestemmingsplan Tiny Houses

05-2019 Bouwplannen hoek zuideinde – abtswoudseweg

Beste bewoner van Delftzicht en Koningsveld,

Zoals u wellicht weet wordt er op dit moment een bouwplan uitgewerkt voor de hoek Zuideinde en Abtswoudseweg, bekend onder de naam “het Zuideinde”. Bij ons ook wel bekend onder de naam “Panjolocatie” naar de voormalige woninginrichter die op de begane grond van het witte gebouwtje zat. Nu zit hier het Laserbeest. Het bouwplan behelst 128 woningen op de terreinen van Kwik-Fit, Broos Keukens en Bo-Rent met inbegrip van het hoekje dus. En daar zit ook de pijn ! Wat is er aan de hand ?

Het bouwplan kent twee grote problemen voor de omwonenden: de bouwhoogte op de hoek van Zuideinde en Abtswoudseweg en de afwikkeling van het verkeer dat naar en van de half verdiepte parkeergarage onder het complex rijdt. De bouwhoogte die nu wordt voorgesteld is 10 bouwlagen bovenop een half verdiepte parkeergarage, dat is ruim 32 meter hoog. Op dit moment is het witte gebouwtje ongeveer 10 meter tot en met het schuine dak. De flat aan de overkant is vijf bouwlagen hoog, ongeveer 16 meter. Het is duidelijk: deze hoge nieuwbouw gaat zorgen voor veel overlast : schaduw, windhinder, onveilige verkeerssituaties en bederf van het uitzicht vanaf Koningsveld, de overzijde van de Abtswoudsebrug over de Schie. Wat betreft het verkeer heeft de gemeente met de ontwikkelaar een draai van 180 graden gemaakt. Kwam de in- en uitrit van de garage eerst uit op het Zuideinde tussen het witte gebouwtje en Bo-Rent, na protest vanuit de buurt en een krantenfoto van de fietsersfiles bij geopende brug, heeft men ijlings gekozen voor een in-en uitrit aan de Laan van Braat. Nou, daar zijn de bewoners van deze nu nog rustige straat niet bepaald blij mee !

Wij moeten nu in actie komen ! Om de ontwikkelaar, maar zeker ook de gemeente, er van te overtuigen dat het plan aangepast moet worden. Minder hoog op de hoek en een andere verkeersontsluiting van de garage.

Op dit moment wordt het plan uitgewerkt. Over enige tijd wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt want het nieuwe bouwplan voldoet niet aan het huidige bestemmingsplan Schieoevers uit 2008. Uw Buurtvereniging Delftzicht gaat in gesprekken met de gemeente en de ontwikkelaar proberen de gewenste wijzigingen alsnog voor elkaar te krijgen. De kans dat dit gaat lukken is, denken wij, erg klein. Bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en op andere manieren druk uitoefenen op de gemeente en de ontwikkelaar zijn de enige mogelijkheden die dan overblijven. Daarom is een poster gemaakt, die u hierbij aantreft. Bent u het eens met onze bezwaren tegen het plan “Zuideinde” , bevestig dan deze poster goed zichtbaar achter uw raam. Hoe meer hoe beter! Wij houden u op de hoogte middels de nieuwsbrief en op de site van de Buurtvereniging. U kunt zich inschrijven op de nieuwbrief via de volgende link: https://delftzicht.nl/schrijf-je-in-voor-de-nieuwsbrief. Wilt u zelf actief worden bij deze actie of in de buurtvereniging, mail dan naar het volgende mailadres: bestuur@delftzicht.nl

Link naar de poster:
Poster A3 Schieoevers

De poster zal ook binnenkort verspreidt worden.

Notulen ALV maart 2019

De notulen van de ALV zijn geplaatst op de website. Naast de notulen, is ook de presentatie die de werkgroep ruimtelijke ordening gegeven heeft tijdens de ALV hier te vinden. Deze presentatie geeft een goed overzicht van wat er bereikt is het afgelopen jaar, en wat de plannen zijn van volgend jaar.

Notulen ALV 20-03-2019

Presentatie Jaarverslag 2018 en Vooruitblik Werkgroep Bestemmingsplan

Participatieavond Het Zuideinde: 20 februari

Bericht van Ontwikkelingcombinatie Zuideinde:

Op woensdag 20 februari a.s. tussen 17.00 en 19.30 uur vindt de inloopavond plaats omtrent de participatie voor Het Zuideinde. U bent van harte welkom in het HighTechCentreDelft aan de Abtswoudseweg 18 te Delft.

Middels een tweede inloopavond willen wij het VO en de vervolgstappen met u delen. U kunt dan zelf beoordelen wat wij met de reacties uit de eerste ronde hebben gedaan.

Medewerkers van Ontwikkelingscombinatie Zuideinde en van de gemeente Delft zijn aanwezig voor een toelichting op het VO en het beantwoorden van vragen over o.a. het bestemmingsplan en de ruimtelijke ordeningsprocedure.

Met vriendelijke groet,

Ontwikkelingcombinatie Zuideinde

https://www.vmierlo.nl/Nieuwsbrief/OnlineWeergave/24a15c62-9d59-4009-82e5-a1fe8983b22c

22-11-2018 Uitslag Fietsstraat Enquete

Via de link hieronder zijn de uitslagen van de enquete van de fietsstraat beschikbaar. Deze resultaten worden binnenkort besproken met de gemeente. Voor opmerkingen kunt u contact opnemen met bestemmingsplan@delftzicht.nl

Resultaten enquête fietsstraten Delftzicht_22-10-2018

08-11-2018 Bestemmingsplan abtswoudseweg ter inzage

Het bestemmingsplan hoek abtswoudseweg – zuideinde ligt ter inzage, vindbaar onder onderstaande link.

De werkgroep bestemmingsplan zal hier ook naar kijken vanuit de buurtvereniging. Voor meer informatie kunt u mailen met bestemmingsplan@delftzicht.nl

Bestemmingsplan abtswoudseweg

 

12-10-2018 Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde

Een aantal leden van de werkgroep ruimtelijke ordening Delftzicht zijn op 1 oktober naar de informatieavond voor de bouwplannen voor de hoek abtswoudseweg – zuideinde geweest.

In gezamenlijk overleg met het bestuur van de buurtvereniging is onderstaande zienswijze tot stand gekomen:

11-10-2018 Reactie op Panjolocatie

voor reacties kunt u mailen naar bestemmingsplan@delftzicht.nl