Zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner of gebruiker,

Zoals u weet ligt het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden nog tot en met 31 januari ter visie. Tot dat moment kunt u uw zienswijzen op dit plan nog naar de gemeenteraad sturen.

Omdat gebleken is uit de talloze reacties tijdens de informatie- en inloopavonden dat er in onze buurt grote onvrede heerst over dit ontwerpbestemmingsplan heeft een werkgroep van de buurtvereniging Delftzicht alle pijnpunten geïnventariseerd. Het indienen van zienswijzen is belangrijk omdat alleen onder grote druk vanuit onze buurt de gemeente wellicht geneigd is het plan op deze punten aan te passen.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van uw zienswijze heeft de werkgroep een voorbeeld gemaakt. Hierin staat aan wie u de brief met uw zienswijze moet sturen en treft u een opsomming van de pijnpunten aan. Vermeld altijd het onderwerp, uw naam en adres, en dateer en onderteken de brief zoals in het voorbeeld.

Het is wenselijk als u op basis van deze voorbeelden uw eigen zienswijze formuleert. Neem niet het hele lijstje zo maar over, haal die punten er uit die u belangrijk vindt. Het staat u uiteraard geheel vrij een andere formulering te kiezen of andere punten in uw zienswijze te betrekken.

Laten we er samen voor zorgen dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze fijne buurt Delftzicht behouden blijft! Een kopie van uw zienswijze ontvangen we graag op bestemmingsplan@delftzicht.nl

De Werkgroep Ruimtelijke omgeving Delftzicht