Verslag bijeenkomst Panjo-plan

Woensdag 29 januari was bij Huszar de bijeenkomst over het “Panjo-plan” met Buurtvereniging Delftzicht, Belangenvereniging TU Noord, VvE Schiezicht, VvE Koningsvelt-V  en andere en leden van de Raadscommisse Ruimte en Verkeer met een redelijk goede opkomst: de meeste fracties waren vertegenwoordigd. Het Panjo-plan is nieuwbouw van circa 120 woningen op de hoek Zuideinde – Abtswoudseweg.

Er was een uitgebreide presentatie van het plan, vanuit het perspectief van de bewoners, zowel de inhoud (voor zover bekend) als het proces. De presentatie werd verzorgd door Buurtvereniging Delftzicht en was van hoge kwaliteit en overtuigend en er was sprake van goede interactie met raadsleden. Kern van het betoog: omwonenden willen minder bouwvolume en minder hoogte direct langs de Schie (ca. 33 meter, saaie galerijflats) en minder auto’s door woonstraten, met name de Laan van Braat.

Lastig punt

Lastig punt is dat het plan al helemaal klaar lijkt te zijn (zo bleek ook uit een recent gesprek met de initiatiefnemer / ontwikkelaar) en de gemeente al lange tijd weinig bereidheid toont het bouwplan fundamenteel aan te passen aan de wensen vanuit de omgeving (waar hoe dan ook in de beginfase niet mee gecommuniceerd is).

Sommige raadsleden leken op zoek naar steekhoudende argumenten om het plan positief te kunnen beïnvloeden.  “Niet mooi” of “te veel auto’s” zijn geen argumenten waar B&W gevoelig voor is. Wel bijvoorbeeld strijd met de Bouwhoogtenota 2005, (gemeentelijke) participatie-eisen, het afwijken van het planuitwerkingskader (PUK) en het ontlopen van de m.e.r.-plicht (aangevoerd bij beroep Schieoevers Noord dat nog loopt). Het PUK is aangepast aan de wensen van initiatiefnemer en gemeente, inmiddels tot versie 8, maar nauwelijks aan de wensen van bewoners. De ontwikkelaar moet voor draagvlak zorgen volgens de gemeentelijke spelregels maar verwijst naar de gemeente die weer naar de ontwikkelaar verwijst. Ook een reeks Wob-verzoeken en bezwaarprocedures over Wob-besluiten heeft nog steeds geen openheid van zaken gebracht over onderdelen van het geheim gehouden planproces. Duidelijk is dat als de gemeente echt participatie serieus moet gaan nemen vanaf 2021 met de nieuwe Omgevingswet er nog wel wat moet veranderen. Bij het Panjo-plan bestond de “participatie” tot nu toe uit twee informatiebijeenkomsten en enkele gesprekken op verzoek van bewoners.

Planning

De planning voor het bouwplan is voortdurend naar achteren geschoven en lijkt nu na de zomer op de raadsagenda te staan voor besluitvorming. Het voorontwerp bestemmingsplan zou eind februari al beschikbaar moeten zijn, maar omwonenden mogen daar geen kennis van nemen. De gemeente lijkt daarmee aan te koersen op juridische procedures om het plan in deze vorm door te drukken. Kortom, er moet nog wel wat gebeuren…