02-02-2021 Bouwplan Zuideinde binnenkort in procedure

De projectleider van de gemeente informeerde ons dat realisatie van het bouwplan voor 120 woningen op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg (Het Zuideinde, bouwbedrijf van Mierlo) weer een stapje dichterbij komt.  Naar verwachting worden eind februari begin maart het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning behandeld in het college van B&W. Wij verwachten dat het college beide zal vaststellen, waarna beide zes weken voor een ieder ter inzage liggen.

Even opfrissen: het bestemmingsplan moet worden vernieuwd omdat de locatie nu een bedrijfsmatige bestemming heeft en er wonen voor in de plaats komt. De omgevingsvergunning is wat vroeger een bouwvergunning werd genoemd. In het kader van de Omgevingswet voorziet de omgevingsvergunning ook in een sloopvergunning, een milieuvergunning en een kapvergunning.

Het bouwplan is al ongeveer tien jaar in ontwikkeling. Tegen de massaliteit van het plan, de bouwhoogte op de hoek bij de brug en de verkeersoverlast als gevolg hiervan voor onze buurt en voor Koningsveld aan de overzijde van de Schie bestaat er veel weerstand tegen het plan, zie alle posters die nog steeds achter vele ramen prijken! Pogingen middels bewonersparticipatie hierin verandering te brengen zijn, behalve op één punt wat betreft het verkeer, op niets uitgelopen.

Door het indienen van zienswijzen tijdens de zes weken periode hebben wij een laatste mogelijkheid onze stem te laten horen. Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning komen gelijktijdig in procedure wat betekent dat er maar één mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen.

Dus: heeft u nog steeds grote moeite met dit veel te massale en verkeersaantrekkende plan kom dan in actie en dien een zienswijze in bij de gemeenteraad. Uw buurtvereniging zal u hierbij assisteren. Volg het nieuws op deze website, de buurtkrant of speciale flyers.