10-09-2021 Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook via internet in te zien.

Via de website officielebekendmakingen.nl zoekterm 23988 kunt u het plan, de regels, de toelichting en de bijbehorende onderzoeksresultaten bekijken. Digitale link: Gemeenteblad 2021, 239788 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Sommige elementen van het plan zijn zeer ongunstig voor onze wijk Delftzicht; daar hebben velen van u de gemeente al op gewezen. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast!

Omdat het verhaal van de gemeente soms erg technisch is en de meeste mensen niet thuis zijn in de begrippen volgt eerst een verduidelijking van enkele begrippen. Daarna volgen de pijnpunten van het plan.

Wat is een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning?

Een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn juridisch bindende documenten. Het bestemmingsplan regelt wat op welke plek mag komen (bebouwing, wegen, groen, water) en in welke vorm (hoogte, begrenzing) en welke functies er in die gebouwen mogen komen (woningen, winkels, kantoren, onderwijsfuncties, etc.). Een bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld op een moment dat het voorgaande plan verouderd is. In een omgevingsvergunning wordt het project concreet uitgewerkt. In een later stadium kunnen in principe geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder de procedure opnieuw te doen. De omgevingsvergunning behelst de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning (sinds 2010 zijn deze samengevoegd in de omgevingsvergunning).

Hoe kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning?

Stuur een brief met uw reactie (dat heet een zienswijze) naar de gemeenteraad Delft (voor het bestemmingsplan) en naar het college van burgemeester en wethouders Delft (voor de omgevingsvergunning). Dit kan dezelfde zienswijze zijn, voor beide plannen, echter moeten er wel 2 brieven geschreven worden. Vermeld hierin uw naam en adres, datum en handtekening en het onderwerp (‘ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde’). De zienswijze voor het bestemmingsplan kan digitaal ingeleverd worden, dit is voor de omgevingsvergunning niet mogelijk.

Als u het na goedkeuring door de gemeenteraad niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan alleen als u belanghebbende bent en eerder op de juiste manier over het onderwerp een zienswijze hebt ingediend!

Wat doet de buurtvereniging Delftzicht?

We zijn al vele jaren met het onderwerp bezig. U vindt hieronder een voorbeeld van een zienswijze, die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen zienswijze. Zelf gaan wij natuurlijk ook reageren.

Waar zitten de problemen van het ontwerpbestemmingsplan voor Delftzicht?

  1. Het bouwplan wijkt af van de stedenbouwkundige opzet van de wijk Delftzicht, die gekenmerkt wordt door straten en open bouwblokken, die de historische slotenverkaveling volgen. Dit plan past niet in de wijkopzet, en vormt hierdoor een ernstige aantasting van de leefkwaliteit van de omgeving.
  2. Een complex van 120 woningen en 148 parkeerplaatsen trekt veel verkeer aan. In het plan zijn er 2 aansluitpunten: Laan van Braat, en Zuideinde. De aansluiting op het Zuideinde is onveilig, vanwege de vele fietsers die van deze fietsstraat gebruik maken. De Laan van Braat is nu een smalle doodlopende weg, die door het plan een doorgaande weg wordt.
  3. Aangezien vrachtwagens de doorsteek naar het zuideinde niet kunnen maken, is er een keergelegenheid in de groenstrook voorzien. Dit zal veel geluid en stankoverlast geven aan de direct omwonenden.
  4. De bewoners van het complex zullen hun fietsen in de berging moeten parkeren. Echter de bergingen zijn niet (goed) bereikbaar voor de bewoners. Dit zal fietsparkeren op straat tot gevolg hebben.
  5. Het complex heeft balkons die direct uitzicht hebben op de tuinen, woon en slaapkamers van de bewoners van de Hillenlaan. Dit tast de privacy van de bewoners significant aan.
  6. Er is grote windhinder te verwachten, aangezien er 2 appartementengebouwen naast elkaar staan met een relatief smalle doorgang. Dit is precies op de locatie waar veel fietsers voor de brug staan te wachten. Dit kan voor onveilige situaties zorgen.
  7. Er is (vrijwel) geen participatie geweest van de omwonenden tijdens het maken van de plannen. Dit terwijl de gemeente dit wel propageert.
  8. Dit bestemmingsplan had meegenomen moeten worden in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Schieoevers Noord. Het stukje grond waar dit bestemmingsplan over gaat, valt precies tussen andere bestemmingsplannen in, waardoor een visie ontbreekt, en op de langere termijn bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord meer problemen kunnen voordoen.

Wilt u bovenstaande pijnpunten aangepakt zien of heeft u andere bezwaren, dien dan uw zienswijze in bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en wethouders voor 27 september: Gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  (let op: 2 zienswijzen indienen)

Bestuur Buurtvereniging Delftzicht
Heeft u vragen, stuur een mail naar bestuur@delftzicht.nl
Wij ontvangen graag een kopie van uw zienswijze

Link naar voorbeeld zienswijze: Voorbeeld zienswijze Panjolocatie voor website

Link naar verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemming Panjolocatie: Verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemmingsplan Panjo c.s.