INDEX

Grondwateronttrekking – Vertegenwoordiger gevonden

Publicatiedatum [10/03/2018]

Zoals jullie wellicht gehoord of gelezen hebben wordt er veel grondwater weggepompt bij de DSM. Delft is begonnen om hiermee te stoppen. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. De gemeente houdt informatie avonden, waar we als buurtvereniging vanaf nu gelukkig iemand naar af kunnen vaardigen: *-naam vertegenwoordiger -*

Achtergrond

De grondwateronttrekking bevindt zich in het noorden van de stad. Echter, de effecten van de onttrekking beslaan een veel groter gebied dan alleen de noordkant van de stad. In Delft (en in de regio) is de bodemsamenstelling en de hoogte van het grondwater per gebied verschillend. Onder andere op basis van bodemsamenstelling is in kaart gebracht welke wijken gevoelig zijn voor de reductie van de grondwateronttrekking. De wijk Delftzicht valt hieronder. Of uw percelen en panden ook daadwerkelijk gevoelig zijn voor de gevolgen van het stijgen van grondwater is afhankelijk van meer factoren o.a. de bouwwijze, bouwhoogte t.o.v. maaiveld en leeftijd van de bebouwing.

Bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst gaan ze in op de volgende onderwerpen:

Meer informatie

Zie voor meer informatie deze links:

Stand van zaken bestemmingsplan gemeente overleg

De afspraak met de gemeente heeft plaats gevonden op woensdagmiddag 21 februari.

Bijna alle verantwoordelijke mensen waren aanwezig. De stedenbouwkundige, de verkeerskundige en een jurist van de gemeente. Het plan was, om in een soort “workshop” gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de problemen die uit de zienswijzen naar voren waren gekomen. Op de agenda stonden 5 punten:

 1. Vorm en hoogte veld 7 en veld 11
 2. Oplossen verkeersknoop Abtswoudseweg – Engelse straat
 3. Hoogte veld 6
 4. Procedure kwaliteitsborging
 5. Waterhuishouding, locatie onderwijs in het plan

De bijeenkomst bleek geen workshop te worden. Het werd een derde presentatie van het (wederom) aangepaste bestemmingsplan.

Voor de werkgroep was dit enerzijds teleurstellend, maar anderzijds hebben de vele ingebrachte zienswijzen toch weer voor een aantal aanpassingen gezorgd.

Van de bijeenkomst is door de gemeente een concept verslag gemaakt dat door ons van een reactie is voorzien. Een definitief verslag van de gemeente wordt zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd als het beschikbaar komt. Op de ALV zullen we verder uitweiden over de tot nu toe behaalde resultaten.

Werkgroep bestemmingsplan

Algemene ledenvergadering 14/03/2018

Wanneer : maandag 14 maart van 20:30-22:00 uur

Waar : de Koperen Kat

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Jaarverslagen bestuur
  1. Jaarverslag 2017 bestuur
  2. Jaarverslag bestemmingsplan Leeuwenhoekpark Zuid
  3. Financiële stukken penningmeester
 3. Bestuurszaken
  1. Statutenwijziging
  2. Afscheid Brenda / oproep voorzitter
  3. Nieuwe bestuursleden
 4. Spoorzone en buurtaangelegenheden
 5. Activiteiten 2018
 6. Rondvraag

Documenten

De stukken voor de algemene ledenvergadering 2018 zijn op deze pagina te vinden:
Documenten en verslagen

 

Stand van zaken zienswijze bestemmingsplan

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner,

hartelijk dank voor het grote aantal zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden dat de gemeente  heeft ontvangen ! Het zijn er 43, op enkele uitzonderingen na allemaal vanuit onze buurt. Dat toont weer eens hoe betrokken we zijn bij de ontwikkelingen in onze omgeving.

De werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht heeft mede hierdoor een afspraak met de gemeente kunnen maken om in een workshop gezamenlijk naar verbeteringsvoorstellen te kijken. De uitkomst daarvan is nu nog onzeker maar wordt in ieder geval meegenomen in de reactie van de gemeente op iedere ingediende zienswijze.

We wachten af !

Bestuur en werkgroep

Delftzicht Security App – Bijeenkomst HIC

Publicatiedatum [10/03/2018]

Ronald en Elske (beheerders van de Delftzicht Security appgroep) zijn maandag 21-01 naar de bijeenkomst van HIC (high impact crime) geweest. Dit is een half jaarlijkse bijeenkomst die georganiseerd wordt door de gemeente en de politie, waar alle beheerders van de verschillende appgroepen van Delft voor uitgenodigd worden. Er waren een man of 20 aanwezig van ongeveer 10 app groepen. Via de volgende link kun je een overzicht van de whatsapp groepen in Delft vinden:
https://www.delft.nl/wonen/wonen-delft/veiligheid/buurtpreventie

Het aantal inbraken is de afgelopen jaren gedaald. Ook al voelt het niet altijd zo, in de wijk Delftzicht wordt relatief weinig ingebroken. De meeste inbraken vinden plaats in de zomer en kerstvakantie, en vooral op vrijdag, zaterdag en zondag. Overdag wordt ook veel ingebroken.

Er wordt minder ingebroken, doordat:

De meeste inbraken gebeuren op de volgende manieren:

Tips om inbraken te voorkomen:

Bel bij verdachte situaties meteen 112, zet het op de delftzicht security app. Mensen die het lezen kunnen dan naar buiten om de mogelijke verdachte in de gaten te houden, of af te schrikken.

Zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Publicatiedatum [14/03/2018]

Beste buurtbewoner of gebruiker,

Zoals u weet ligt het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden nog tot en met 31 januari ter visie. Tot dat moment kunt u uw zienswijzen op dit plan nog naar de gemeenteraad sturen.

Omdat gebleken is uit de talloze reacties tijdens de informatie- en inloopavonden dat er in onze buurt grote onvrede heerst over dit ontwerpbestemmingsplan heeft een werkgroep van de buurtvereniging Delftzicht alle pijnpunten geïnventariseerd. Het indienen van zienswijzen is belangrijk omdat alleen onder grote druk vanuit onze buurt de gemeente wellicht geneigd is het plan op deze punten aan te passen.

Om u te ondersteunen bij het opstellen van uw zienswijze heeft de werkgroep een voorbeeld gemaakt. Hierin staat aan wie u de brief met uw zienswijze moet sturen en treft u een opsomming van de pijnpunten aan. Vermeld altijd het onderwerp, uw naam en adres, en dateer en onderteken de brief zoals in het voorbeeld.

Het is wenselijk als u op basis van deze voorbeelden uw eigen zienswijze formuleert. Neem niet het hele lijstje zo maar over, haal die punten er uit die u belangrijk vindt. Het staat u uiteraard geheel vrij een andere formulering te kiezen of andere punten in uw zienswijze te betrekken.

Laten we er samen voor zorgen dat de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van onze fijne buurt Delftzicht behouden blijft! Een kopie van uw zienswijze ontvangen we graag op bestemmingsplan@delftzicht.nl

De Werkgroep Ruimtelijke omgeving Delftzicht

Flyer zienswijze indienen bestemmingsplan Zuidelijke velden

Publicatiedatum [14/01/2018]

Vandaag is een flyer in de bus gedaan bij de meeste mensen in de buurt over het indienen van een zienswijze (bezwaar) tegen de wijziging van het bestemmingsplan van de zuidelijke velden van de spoorzone. Het gaat hier om de gebouwen aan de zuidkant van het nog te realiseren park.

De flyer is digitaal te vinden bij de bijlagen onder aan deze pagina.

Later zullen op deze site voorbeelden van zienswijzen te vinden zijn. Wacht hier niet op, de deadline is 1 februari.

Bijlagen

2017 -10 Flyer Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3 MB)
2017-11-09 Brief Nieuw Delft Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3 MB)
2018-01-13 Flyer Zienswijze Bestemmingsplan Zuidelijke Velden (pdf. 1,3MB)
5e concept zienswijzen 23-01-18 (pdf. 503 kB)

Bestemmingsplan wijziging leeuwenhoekpark zuid

Publicatiedatum [14/11/2017]

Vorige week is bekend geworden dat er op 30 november door de gemeente een 2e informatieavond wordt georganiseerd ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk . Als bewoners en/of gebruiker moeten we van onze aanwezigheid gebruikmaken om duidelijk te maken dat dit onderwerp sterk leeft in deze buurt. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft een werkgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken op welke manier tegen dit onzalige plan bezwaar kan worden gemaakt. In een flyer (te downloaden aan de onderkant van deze pagina), staan de gevolgen helder uiteengezet. Het eerste wapenfeit van deze werkgroep is een op 9 november naar Nieuw Delft verstuurde brief met kritische vragen (te downloaden aan de onderkant van deze pagina). Tijdens de infoavond op 30 november,  zullen deze vragen moeten worden beantwoord. Het is van het grootste belang dat jullie in grote getalen deze avond komen bezoeken om duidelijk te maken dat er een grote betrokkenheid in de wijk aanwezig is en dat deze plannen heel veel onrust hebben veroorzaakt. HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN VOOR NADERE INFORMATIE. Het is ook van groot belang dat er zoveel mogelijk persoonlijke brieven met bezwaren naar Nieuw Delft worden verstuurd. Hoe meer hoe beter.

Voor contact met de werkgroep: bestemmingsplan@delftzicht.nl

Tennistafel bij voetbalveldje?

Publicatiedatum [18/12/2017]

Vorig jaar is een handtekeningenactie geweest voor een skatebaantje in de buurt. Helaas is het vooralsnog niet gelukt dit te realiseren.
Nu is er een nieuw initiatief: een tafeltennistafel voor jong en oud. De ideale lokatie hiervoor lijkt het pleintje tussen het voetbalveld en de Hillenlaan.
Graag horen we reactie van jullie!

email: secretaris@delftzicht.nl

UPDATE 18-11-2017: Een aantal direct omwonenden heeft negatief gereageerd op dit plan. Hierom hebben we besloten het niet uit te voeren.

 

 

Wijk Delftzicht

De wijk Delftzicht bestaat uit de volgende straten:

De Groene Haven, Crommelinlaan, Laan van Van der Gaag, Conradlaan, Hillenlaan, Abtwoudseweg, Plein Delftzicht, Crommelinplein, Hooikade en Zuideinde, Drukkerijlaan, Laan van Braat en Engelsestraat.