INDEX

Feestelijke Opening Delftzichtpark

D’rop en D’ronder: de trein rijdt weer bovengronds!

Datum: Zaterdag 10 juli
Tijd: 13:00 – 16:00

Aangeboden door Buurtvereniging Delftzicht / Ikonic Toys / Sig Wollburg van Vereniging Maasoever Spoorweg Barendrecht.

De officiële opening van het Delftzichtpark vindt plaats op 10 juli aanstaande. Door symbolisch nog één keer de ‘oude trein’ bovengronds te laten rijden starten we gezamenlijk een reis via het Delftzichtpark naar de toekomst van het van Leeuwenhoekpark.

Dit tijdelijke park aan de Engelsestraat is door de wijk ingericht in overleg met de gemeente Delft. Met behulp van sponsoren is er een mooie lange groene strook gemaakt met een diversiteit aan bomen, plantenbakken, bloemen, struiken voor de insecten en bankjes waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Vier deze stap in de ontwikkeling van onze wijk mee en ‘stap’ nog één keer in op het parkstation Delftzicht!

Voorstellen: Lex van Lith

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging kwam de vraag wie de vacature van penningmeester wilde opvullen. Toen er een stilte viel, dacht Lex van Lith: dan doe ik het. Een helpende hand bieden zit in zijn natuur. En hij ziet niet op tegen een avond administratie doen sinds hij zijn tweepitterbedrijf heeft. Het bestuur haalde opgelucht adem. We hebben weer een nieuwe penningmeester.

Sinds 1993 woont hij met zijn vrouw en later met een dochter erbij, in onze wijk aan het water. Hij zag de laatste restanten van de Bijlenbuurt verdwijnen en de nieuwe wijk Delftzicht verrijzen. Energie en interesses heeft deze 55 jarige medebewoner genoeg. Dat was al vroeg te zien in zijn leven. Na de MTS, enkele jaren werken, volgde de HTS Bouwkunde. Complexe klussen, zoals innovatieve kassenbouw, werden opgepakt. Daarna volgden de woningbouwwereld en de softwarebusiness. In 2017 nam hij samen met een collega een softwarebedrijf over. En bood hij woninginspectie aan.

Ondertussen runde hij in zijn vrije tijd zijn duikschool, twintig jaar lang. Voor ik het vergeet, musiceren is hem ook niet vreemd. Lekker drummen of trompet spelen. Hoe zit het nu met de vleermuizen? Door een opdracht, een renovatieproject, belandde hij zomaar ineens in hun wereld. Vleermuizen zijn beschermde nachtdieren en bij elke bouwklus is het wettelijk vereist om te inventariseren of er ter plekke vleermuizen verblijven. Een duikmaat die vleermuisspotter is, hielp hem op weg bij dit nieuwe vakgebied. De vleermuisteller was geboren. ’s Nachts vanaf de schemering ga je op pad, ronden lopen en kijken maar. Gewapend met een batdetector en warmtebeeldcamera. Je kunt je oriënteren op uitvliegen en invliegen. Spouwmuren, dakranden met boeidelen, achter dakpannen die wat scheef liggen, bij loodslabben van schoorstenen, stootvoegen in muren, gevelbetimmering, zolders, holle bomen zijn zo de plaatsen waar de vleermuis zijn plekje vindt. Een kier van zo’n 1,5 cm is genoeg omzichzelf binnen te laten. Zomaar even op een zaterdagmiddag de spouwmuur met isolatiemateriaal vullen mag dus niet.

Van het een kwam het ander. Tijdens een bouwproject moet de vleermuis een alternatief onderdak geboden worden. En zo werd de stap naar zelf vleermuiskasten maken gezet. Energie en technische handigheid genoeg tenslotte. Het werden schaalkasten, geïnspireerd op dakranden met boeidelen. Op de site www.devleermuisteller.nl zijn ze te aanschouwen.

Lex heeft in Delftzicht nog niet veel vleermuizen gespot, hooguit een stuk of zes. Hij heeft geen verklaring voor dit lage aantal; er zijn genoeg geschikte plekken te vinden voor ze. Er zijn enkele vleermuiskasten aan de bomen in de parkstrook aan de Engelsestraat opgehangen om ze te lokken. De prachtige duurzame ruime microklimatologische vleermuiskasten van Lex komen daar op een dag ook nog bij te hangen.

Wil je ’s avonds laat een ommetje maken en wil je een nieuwe hobby, dan weet je nu wat je zou kunnen gaan doen, waar je op moet letten en waar je moet zijn.

Boekje “Dertig groenideeën voor Delft”

Op 18 mei is het boekje “Dertig groenideeën voor Delft” aangeboden aan de wethouder. Het boekje bevat allerlei ideeën voor het vergroenen van de stad op drie niveaus: de straat, de wijk en de stad.  Het boekje is tot stand gekomen tijdens drie avonden met Delftenaren die de stad graag zien vergroenen. Op kleine schaal kun je denken aan groene tuinen of bijenbermen. Of wat te denken van parkpaden in plaats van betegelde stoepen? Voor onze wijk zouden we een jaarlijkse wedstrijd “Vergroen je wijk” kunnen organiseren. Op het niveau van de stad kun je denken aan een Singelpark of een fietspad van Delft naar zee.

We hopen dat iedereen in onze mooie wijk kennis neemt van het boekje met de tips en deze gebruikt voor het vergroenen van onze buurt. Mocht je ideeën hebben voor de hele wijk die je niet zelf kunt uitvoeren dan graag een mail naar secretaris@delftzicht.nl.

De link naar het boekje is:

https://papaverdelft.nl/2021/05/boekje-dertig-groenideeen-voor-delft/

Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,
 
Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er in april een enquête naar de warmtetransitie gehouden zou worden. Het gaat om het afstudeeronderzoek van masterstudent Just Voskuyl van de TU Delft, dat zich richt op huiseigenaren. Door middel van deze link https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dipLOQtYbof2vRk kunt u deelnemen aan de enquête.
 
Wij hopen dat veel leden mee willen werken aan het onderzoek!
 
Buurtvereniging Delftzicht

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg binnen het MER-plangebied te trekken en dit snel goed te keuren zouden de overige plannen van de Schieoevers zonder MER kunnen worden gerealiseerd. Omdat de Tiny Houses feitelijk geen deel van de Schieoevers uitmaken, omdat ze aan de andere kant van het spoor staan en qua omvang niet relevant zijn, heeft de Raad van State een streep gehaald door deze juridische constructie. Hieronder het persbericht van de belangenvereniging TU Noord.

Valse start voor transformatie Schieoevers
Het milieueffectrapport (MER) voor Schieoevers Noord is door de Raad van State niet geaccepteerd. De Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart jl. laten weten dat dit rapport niet relevant is bij het besluit over het bestemmingsplan Tiny Houses.
Bewonersverenigingen en bedrijven hadden in 2019 beroep ingesteld tegen dit plan met het MER. Het gebied is volgens de verenigingen zeker geschikt voor een combinatie van wonen en werken, maar niet met de maximale invulling met hoogbouw die het Schieoeversplan mogelijk maakt. Daarover heeft de Raad van State zich nu nog niet uitgelaten.

Het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg zou het eerste besluit zijn over Schieoevers Noord, maar daar gaat de Raad van State niet mee akkoord. Er was helemaal geen MER nodig voor deze tijdelijke huisjes omdat ze niet bij de transformatie van het Schieoeversgebied horen. Een MER is nodig aan het begin van een gefaseerd plan, maar Tiny Houses is niet dat begin. Delft had gehoopt langs deze weg met het MER een ‘toelatingsbewijs’ te krijgen voor alle volgende plannen in het Schieoeversgebied, maar de hoogste bestuursrechter gaat dus niet mee in deze constructie. Tiny Houses wordt niet de start van de ontwikkeling van Schieoevers. Zelfs de gemeente lijkt dat eigenlijk niet meer te geloven nu het Kabeldistrict officieel wordt aangekondigd als de start van het project Schieoevers Noord.
Het liefst had Delft de bewonersverenigingen helemaal buiten spel gezet omdat zij geen belang zouden hebben bij het plan, maar ook daar krijgt de gemeente geen gelijk: de Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben wel degelijk belang bij de ontwikkeling van het Schieoeversgebied. Het bestemmingsplan voor de tiny houses staat daar los van en de bezwaren die daarover gaan zijn ongegrond, aldus de Raad van State. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben de bewoners laten weten met de tiny houses op zich geen moeite te hebben, maar wel met het vermeende verband met het MER. Dat verband is er dus inderdaad niet volgens de rechter.
Omdat het MER door de Raad van State in deze uitspraak buiten beschouwing is gelaten, zijn de bezwaren daartegen niet gewogen. Die kunnen aan de orde komen in een volgende procedure die wel over de transformatie van Schieoevers Noord gaat. Zekerheid dat het MER voldoet is er nu dus nog niet.
Belangrijkste bezwaren van bewoners tegen het plan zijn de mogelijkheid van sterke verdichting met hoogbouw met veel extra autoverkeer door omliggende woonbuurten tot gevolg. Ook maken de verenigingen bezwaar tegen het feit dat de geplande hoogbouw in het plan Zuideinde niet is meegenomen in het MER. Mogelijk gaat dit punt nog een rol spelen bij de procedure over dit bestemmingsplan later dit jaar.
De gemeente Delft wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten omdat het onjuiste standpunt van de raad ertoe heeft geleid dat beroep is ingesteld. Door een aantal oppositiepartijen in de raad is bij vaststelling van het plan op 11 juli 2019 al gewaarschuwd voor een onjuiste handelwijze. Of de uitspraak politieke gevolgen krijgt zal moeten blijken.

Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende:

Wekelijks online vragenuurtje over het Delftse warmteplan

De gemeente stelt in 2021 ons Delftse ‘Warmteplan’ op. In dat warmteplan staat hoe we in de toekomst de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. In het najaar wordt dit plan in de gemeenteraad behandeld. Er wordt op dit moment volop aan gewerkt.

Het Platform Energietransitie is gestart met een wekelijks digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan voor iedereen die meer wil weten over het aardgasvrij maken van de Delftse wijken: tijdens lunchtijd op iedere donderdag van 12.30 tot 13.30.
Er zijn dan mensen aanwezig die met u meedenken over uw vragen en opmerkingen over de toekomstige warmtevoorziening.
U kunt meedoen via de volgende link (videobellen):  Zoom-vragenuurtje-warmteplan

 

OPROEP: laat uw stem horen bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord en Delfts Schiekwartier (voorheen Nieuwe Haven)

Op dit moment vinden virtuele “participatieavonden” plaats over deze twee ontwikkelingen. Het zijn er in totaal zeventien, te volgen via internet op Schieoeversnoord.nl . De gemeente, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen leggen uit wat de plannen inhouden, verschillende aspecten worden achtereenvolgens belicht.  Maar wat “participatie” wordt genoemd is in feite éénrichtingsverkeer: het zijn elke avond gelikte presentaties van de ambities. Reageren kan maar voor een kritische opstelling is niet veel aandacht. Het is altijd een zonnige dag in mei, iedereen blij. De harde realiteit omtrent het toekomstige woon-, werk- en leefmilieu blijft helaas onderbelicht.

Dit is de ervaring van enkele buurtbewoners van Delftzicht en Koningsveld, die enkele avonden hebben ingelogd. Daarom gaan er stemmen op om met een eigen, afwijkende, visie te komen. Niet dat wij de ontwikkelingen op zich afwijzen, in tegendeel, maar het gaat om welke invulling die gebieden krijgen. De vraag is eigenlijk: wat voor stad willen wij dat Delft is/wordt  en hoe kunnen wij, als burgers, daar bij deze twee ontwikkelingen aan bijdragen ? De bedoeling is een platform op te richten waarin TOP Delft, deskundigen, buurtbewoners, buurtverenigingen en bedrijven plaatsnemen.

Wie uit Delftzicht voelt zich geroepen deel te nemen aan dit platform ? Naast dat de ontwikkelingen onze buurt raken, door een enorme toename van verkeer bijvoorbeeld op de Nieuwe Gracht, is het ook gewoon interessant om op deze manier bij te dragen aan belangrijke veranderingen in onze leefomgeving. Hoe meer discussie hoe beter ! Reageer a.u.b. naar secretaris@delftzicht.nl !

Kijk ook op Schieoeversnoord.nl, zie de presentaties en geef uw mening via de chat en enquêtes, steeds vanaf 20.00 uur.

Bouwplan Zuideinde binnenkort in procedure

De projectleider van de gemeente informeerde ons dat realisatie van het bouwplan voor 120 woningen op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg (Het Zuideinde, bouwbedrijf van Mierlo) weer een stapje dichterbij komt.  Naar verwachting worden eind februari begin maart het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning behandeld in het college van B&W. Wij verwachten dat het college beide zal vaststellen, waarna beide zes weken voor een ieder ter inzage liggen.

Even opfrissen: het bestemmingsplan moet worden vernieuwd omdat de locatie nu een bedrijfsmatige bestemming heeft en er wonen voor in de plaats komt. De omgevingsvergunning is wat vroeger een bouwvergunning werd genoemd. In het kader van de Omgevingswet voorziet de omgevingsvergunning ook in een sloopvergunning, een milieuvergunning en een kapvergunning.

Het bouwplan is al ongeveer tien jaar in ontwikkeling. Tegen de massaliteit van het plan, de bouwhoogte op de hoek bij de brug en de verkeersoverlast als gevolg hiervan voor onze buurt en voor Koningsveld aan de overzijde van de Schie bestaat er veel weerstand tegen het plan, zie alle posters die nog steeds achter vele ramen prijken! Pogingen middels bewonersparticipatie hierin verandering te brengen zijn, behalve op één punt wat betreft het verkeer, op niets uitgelopen.

Door het indienen van zienswijzen tijdens de zes weken periode hebben wij een laatste mogelijkheid onze stem te laten horen. Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning komen gelijktijdig in procedure wat betekent dat er maar één mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen.

Dus: heeft u nog steeds grote moeite met dit veel te massale en verkeersaantrekkende plan kom dan in actie en dien een zienswijze in bij de gemeenteraad. Uw buurtvereniging zal u hierbij assisteren. Volg het nieuws op deze website, de buurtkrant of speciale flyers.

Hou zicht op Delft Geen hoogbouw langs de Schie

Deze poster is gemaakt door Hans de Vries en is gericht tegen de geplande hoogbouw langs de Schie, o.a. bij Panjo.  Hij hangt verspreid over onze wijk bij buurtbewoners achter het raam.

Tekeningen fleuren ons Spoorpark op

Er is weer nieuws over ons spoorpark. We hadden de vier prijswinnaars van onze tekenwedstrijd beloofd dat hun tekeningen geprint zouden worden op grote weerbestendige- en 100% recyclebare, kunststof doeken. En dat de doeken, als ze klaar waren, opgehangen zouden worden aan het hek bij ons Spoorpark. Nou, dit is gebeurd. De kinderen hebben vrijdag 18 september samen met Frans Postma, hun ouders en de krant ‘Delft op Zondag’ de doeken feestelijk onthuld.  

Het was ook nog de bedoeling dat om het hek te laten begroeien met klimop, maar helaas was dat een minder groot succes. Gelukkig vrolijken de vier doeken met de thema’s spoor, bloemenpark, hoogbouw en duurzaamheid de boel op. 

Er zijn nog meer plannen voor ons Spoorpark. Daarvan houden we jullie op de hoogte. Hartelijk dank Frans voor dit initiatief en dank aan de kinderen voor de mooie tekeningen.