INDEX

Een nieuwe plaag?!

Langs de rand van het parkeerpleintje tegenover de Hillenlaan groeit Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica). Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Het is dus zéér zorgelijk, dat dit onkruid in onze wijk is gesignaleerd.

De plant is moeilijk te bestrijden. Platbranden is een mogelijkheid en dit heeft de gemeente al een keer gedaan bij de planten langs het parkeerterreintje. Maar ze zijn dus helaas weer helemaal terug. Een nieuwe melding is gedaan bij de gemeente.

Waarschijnlijk zullen de planten bij de Hillenlaan nog een keer worden platgebrand, maar dan zijn de wortels nog niet weg. Een andere bestrijdingsmethode is verwijdering met behulp van elektriciteit. Dat is duur en wordt pas in het uiterste geval gedaan.

Tips om kleine planten zelf te verwijderen zijn:

  1. Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval).
  2. Probeer uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.

Planten mogen niet in de groene container, omdat ze zich via het compost weer kunnen verspreiden. Wilt u er op letten of u deze planten ziet en melding doen bij de gemeente als u ze aantreft? De gemeente monitort zelf ook.         

 

 

 

Stand van zaken rattenplaag

Vanuit de buurtvereniging is gebeld met de gemeente om te vragen hoe het met de rattenplaag in onze wijk staat. Het lijkt dat de plaag onder controle is en dat er geen ratten meer worden waargenomen. Volgens de gemeente wordt er inderdaad afgeschaald, maar blijft ze wel monitoren en blijven de bakken in onze wijk nog even staan. De gemeente hanteert een preventief beleid voor de rattenbestrijding en wil een herhaling van de plaag voorkomen. Uiteindelijk zal het aantal ratten in onze wijk sterk verminderen, maar helemaal verdwijnen zullen ze helaas nooit. Mocht u een rat in onze wijk zien, wilt u dit dan blijven melden aan de gemeente?

Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook via internet in te zien.

Via de website officielebekendmakingen.nl zoekterm 23988 kunt u het plan, de regels, de toelichting en de bijbehorende onderzoeksresultaten bekijken. Digitale link: Gemeenteblad 2021, 239788 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Sommige elementen van het plan zijn zeer ongunstig voor onze wijk Delftzicht; daar hebben velen van u de gemeente al op gewezen. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast!

Omdat het verhaal van de gemeente soms erg technisch is en de meeste mensen niet thuis zijn in de begrippen volgt eerst een verduidelijking van enkele begrippen. Daarna volgen de pijnpunten van het plan.

Wat is een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning?

Een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn juridisch bindende documenten. Het bestemmingsplan regelt wat op welke plek mag komen (bebouwing, wegen, groen, water) en in welke vorm (hoogte, begrenzing) en welke functies er in die gebouwen mogen komen (woningen, winkels, kantoren, onderwijsfuncties, etc.). Een bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld op een moment dat het voorgaande plan verouderd is. In een omgevingsvergunning wordt het project concreet uitgewerkt. In een later stadium kunnen in principe geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder de procedure opnieuw te doen. De omgevingsvergunning behelst de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning (sinds 2010 zijn deze samengevoegd in de omgevingsvergunning).

Hoe kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning?

Stuur een brief met uw reactie (dat heet een zienswijze) naar de gemeenteraad Delft (voor het bestemmingsplan) en naar het college van burgemeester en wethouders Delft (voor de omgevingsvergunning). Dit kan dezelfde zienswijze zijn, voor beide plannen, echter moeten er wel 2 brieven geschreven worden. Vermeld hierin uw naam en adres, datum en handtekening en het onderwerp (‘ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde’). De zienswijze voor het bestemmingsplan kan digitaal ingeleverd worden, dit is voor de omgevingsvergunning niet mogelijk.

Als u het na goedkeuring door de gemeenteraad niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan alleen als u belanghebbende bent en eerder op de juiste manier over het onderwerp een zienswijze hebt ingediend!

Wat doet de buurtvereniging Delftzicht?

We zijn al vele jaren met het onderwerp bezig. U vindt hieronder een voorbeeld van een zienswijze, die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen zienswijze. Zelf gaan wij natuurlijk ook reageren.

Waar zitten de problemen van het ontwerpbestemmingsplan voor Delftzicht?

  1. Het bouwplan wijkt af van de stedenbouwkundige opzet van de wijk Delftzicht, die gekenmerkt wordt door straten en open bouwblokken, die de historische slotenverkaveling volgen. Dit plan past niet in de wijkopzet, en vormt hierdoor een ernstige aantasting van de leefkwaliteit van de omgeving.
  2. Een complex van 120 woningen en 148 parkeerplaatsen trekt veel verkeer aan. In het plan zijn er 2 aansluitpunten: Laan van Braat, en Zuideinde. De aansluiting op het Zuideinde is onveilig, vanwege de vele fietsers die van deze fietsstraat gebruik maken. De Laan van Braat is nu een smalle doodlopende weg, die door het plan een doorgaande weg wordt.
  3. Aangezien vrachtwagens de doorsteek naar het zuideinde niet kunnen maken, is er een keergelegenheid in de groenstrook voorzien. Dit zal veel geluid en stankoverlast geven aan de direct omwonenden.
  4. De bewoners van het complex zullen hun fietsen in de berging moeten parkeren. Echter de bergingen zijn niet (goed) bereikbaar voor de bewoners. Dit zal fietsparkeren op straat tot gevolg hebben.
  5. Het complex heeft balkons die direct uitzicht hebben op de tuinen, woon en slaapkamers van de bewoners van de Hillenlaan. Dit tast de privacy van de bewoners significant aan.
  6. Er is grote windhinder te verwachten, aangezien er 2 appartementengebouwen naast elkaar staan met een relatief smalle doorgang. Dit is precies op de locatie waar veel fietsers voor de brug staan te wachten. Dit kan voor onveilige situaties zorgen.
  7. Er is (vrijwel) geen participatie geweest van de omwonenden tijdens het maken van de plannen. Dit terwijl de gemeente dit wel propageert.
  8. Dit bestemmingsplan had meegenomen moeten worden in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Schieoevers Noord. Het stukje grond waar dit bestemmingsplan over gaat, valt precies tussen andere bestemmingsplannen in, waardoor een visie ontbreekt, en op de langere termijn bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord meer problemen kunnen voordoen.

Wilt u bovenstaande pijnpunten aangepakt zien of heeft u andere bezwaren, dien dan uw zienswijze in bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en wethouders voor 27 september: Gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  (let op: 2 zienswijzen indienen)

Bestuur Buurtvereniging Delftzicht
Heeft u vragen, stuur een mail naar bestuur@delftzicht.nl
Wij ontvangen graag een kopie van uw zienswijze

Link naar voorbeeld zienswijze: Voorbeeld zienswijze Panjolocatie voor website

Link naar verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemming Panjolocatie: Verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemmingsplan Panjo c.s.

Brief aan wethouder Brandligt over de energietransitie in Delft

Vanuit een aantal buurtverenigingen in Delft is een brief gestuurd aan de gemeente. Buurtvereniging Delftzicht heeft niet meegetekend, maar is het wel eens met de inhoud.
In Delft op Zondag van 14 augustus is een stuk verschenen over dit onderwerp: https://www.delftopzondag.nl/reader/22809/39530/-wij-zijn-voor-de-energietransitie-maar-niet-zonder-goed-overleg-en-onderzoek-
De inhoud van de brief van de buurtverenigingen vindt u hier:
Brief aan wethouder Brandligt Energietransitie

Actuele ontwikkeling rondom de bouwplannen Panjolocatie: ze liggen nu ter inzage

De bouwplannen voor de Panjolocatie liggen ter inzage en tussen 17 augustus en 27 september is het mogelijk om zienswijzen in te dienen en daarmee te reageren op het bestemmingsplan. Het bestuur van de buurtvereniging zal in lijn met hetgeen is gepresenteerd op de jaarlijkse ledenvergadering een zienswijze opstellen en indienen. Hierbij  willen we graag hulp van buurtbewoners zodat we zeker weten dat de belangrijkste punten vermeld staan in deze zienswijze. Wie wil meedenken over de onderbouwing van de zienswijze? Stuur hiervoor een mail naar de secretaris. Alvast hartelijk dank!

Voor iedereen die geïnteresseerd is organiseert de gemeente op maandag 6 september van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond. De bijeenkomst is in eerste instantie bij Lijm en Cultuur aan de Rotterdamseweg 272, tenzij dit niet mogelijk is door de coronamaatregelen. Hou hiervoor de website van de gemeente in de gaten.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om als bewoner zelf een zienswijze in te dienen. Dit kan dus van 17 augustus tot en met 27 september. Informatie over de ter inzage ligging en de informatieavond vind je hier:
https://www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage/bestemmingsplan-hoek-abtswoudseweg-zuideinde

Tenslotte heeft Omroep Delft aandacht besteed aan de bouwplannen en heeft een artikel geplaatst op de website. Hierbij de link naar het artikel:
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/bewoners-delftzicht-over-bouwplannen-zuideinde-we-hadden-veel-gezeur-kunnen-voorkomen-1

image.png

Feestelijke Opening Delftzichtpark

D’rop en D’ronder: de trein rijdt weer bovengronds!

Datum: Zaterdag 10 juli
Tijd: 13:00 – 16:00

Aangeboden door Buurtvereniging Delftzicht / Ikonic Toys / Sig Wollburg van Vereniging Maasoever Spoorweg Barendrecht.

De officiële opening van het Delftzichtpark vindt plaats op 10 juli aanstaande. Door symbolisch nog één keer de ‘oude trein’ bovengronds te laten rijden starten we gezamenlijk een reis via het Delftzichtpark naar de toekomst van het van Leeuwenhoekpark.

Dit tijdelijke park aan de Engelsestraat is door de wijk ingericht in overleg met de gemeente Delft. Met behulp van sponsoren is er een mooie lange groene strook gemaakt met een diversiteit aan bomen, plantenbakken, bloemen, struiken voor de insecten en bankjes waar we elkaar kunnen ontmoeten.

Vier deze stap in de ontwikkeling van onze wijk mee en ‘stap’ nog één keer in op het parkstation Delftzicht!

Voorstellen: Lex van Lith

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van onze buurtvereniging kwam de vraag wie de vacature van penningmeester wilde opvullen. Toen er een stilte viel, dacht Lex van Lith: dan doe ik het. Een helpende hand bieden zit in zijn natuur. En hij ziet niet op tegen een avond administratie doen sinds hij zijn tweepitterbedrijf heeft. Het bestuur haalde opgelucht adem. We hebben weer een nieuwe penningmeester.

Sinds 1993 woont hij met zijn vrouw en later met een dochter erbij, in onze wijk aan het water. Hij zag de laatste restanten van de Bijlenbuurt verdwijnen en de nieuwe wijk Delftzicht verrijzen. Energie en interesses heeft deze 55 jarige medebewoner genoeg. Dat was al vroeg te zien in zijn leven. Na de MTS, enkele jaren werken, volgde de HTS Bouwkunde. Complexe klussen, zoals innovatieve kassenbouw, werden opgepakt. Daarna volgden de woningbouwwereld en de softwarebusiness. In 2017 nam hij samen met een collega een softwarebedrijf over. En bood hij woninginspectie aan.

Ondertussen runde hij in zijn vrije tijd zijn duikschool, twintig jaar lang. Voor ik het vergeet, musiceren is hem ook niet vreemd. Lekker drummen of trompet spelen. Hoe zit het nu met de vleermuizen? Door een opdracht, een renovatieproject, belandde hij zomaar ineens in hun wereld. Vleermuizen zijn beschermde nachtdieren en bij elke bouwklus is het wettelijk vereist om te inventariseren of er ter plekke vleermuizen verblijven. Een duikmaat die vleermuisspotter is, hielp hem op weg bij dit nieuwe vakgebied. De vleermuisteller was geboren. ’s Nachts vanaf de schemering ga je op pad, ronden lopen en kijken maar. Gewapend met een batdetector en warmtebeeldcamera. Je kunt je oriënteren op uitvliegen en invliegen. Spouwmuren, dakranden met boeidelen, achter dakpannen die wat scheef liggen, bij loodslabben van schoorstenen, stootvoegen in muren, gevelbetimmering, zolders, holle bomen zijn zo de plaatsen waar de vleermuis zijn plekje vindt. Een kier van zo’n 1,5 cm is genoeg omzichzelf binnen te laten. Zomaar even op een zaterdagmiddag de spouwmuur met isolatiemateriaal vullen mag dus niet.

Van het een kwam het ander. Tijdens een bouwproject moet de vleermuis een alternatief onderdak geboden worden. En zo werd de stap naar zelf vleermuiskasten maken gezet. Energie en technische handigheid genoeg tenslotte. Het werden schaalkasten, geïnspireerd op dakranden met boeidelen. Op de site www.devleermuisteller.nl zijn ze te aanschouwen.

Lex heeft in Delftzicht nog niet veel vleermuizen gespot, hooguit een stuk of zes. Hij heeft geen verklaring voor dit lage aantal; er zijn genoeg geschikte plekken te vinden voor ze. Er zijn enkele vleermuiskasten aan de bomen in de parkstrook aan de Engelsestraat opgehangen om ze te lokken. De prachtige duurzame ruime microklimatologische vleermuiskasten van Lex komen daar op een dag ook nog bij te hangen.

Wil je ’s avonds laat een ommetje maken en wil je een nieuwe hobby, dan weet je nu wat je zou kunnen gaan doen, waar je op moet letten en waar je moet zijn.

Boekje “Dertig groenideeën voor Delft”

Op 18 mei is het boekje “Dertig groenideeën voor Delft” aangeboden aan de wethouder. Het boekje bevat allerlei ideeën voor het vergroenen van de stad op drie niveaus: de straat, de wijk en de stad.  Het boekje is tot stand gekomen tijdens drie avonden met Delftenaren die de stad graag zien vergroenen. Op kleine schaal kun je denken aan groene tuinen of bijenbermen. Of wat te denken van parkpaden in plaats van betegelde stoepen? Voor onze wijk zouden we een jaarlijkse wedstrijd “Vergroen je wijk” kunnen organiseren. Op het niveau van de stad kun je denken aan een Singelpark of een fietspad van Delft naar zee.

We hopen dat iedereen in onze mooie wijk kennis neemt van het boekje met de tips en deze gebruikt voor het vergroenen van onze buurt. Mocht je ideeën hebben voor de hele wijk die je niet zelf kunt uitvoeren dan graag een mail naar secretaris@delftzicht.nl.

De link naar het boekje is:

https://papaverdelft.nl/2021/05/boekje-dertig-groenideeen-voor-delft/

Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,
 
Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er in april een enquête naar de warmtetransitie gehouden zou worden. Het gaat om het afstudeeronderzoek van masterstudent Just Voskuyl van de TU Delft, dat zich richt op huiseigenaren. Door middel van deze link https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dipLOQtYbof2vRk kunt u deelnemen aan de enquête.
 
Wij hopen dat veel leden mee willen werken aan het onderzoek!
 
Buurtvereniging Delftzicht

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg binnen het MER-plangebied te trekken en dit snel goed te keuren zouden de overige plannen van de Schieoevers zonder MER kunnen worden gerealiseerd. Omdat de Tiny Houses feitelijk geen deel van de Schieoevers uitmaken, omdat ze aan de andere kant van het spoor staan en qua omvang niet relevant zijn, heeft de Raad van State een streep gehaald door deze juridische constructie. Hieronder het persbericht van de belangenvereniging TU Noord.

Valse start voor transformatie Schieoevers
Het milieueffectrapport (MER) voor Schieoevers Noord is door de Raad van State niet geaccepteerd. De Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart jl. laten weten dat dit rapport niet relevant is bij het besluit over het bestemmingsplan Tiny Houses.
Bewonersverenigingen en bedrijven hadden in 2019 beroep ingesteld tegen dit plan met het MER. Het gebied is volgens de verenigingen zeker geschikt voor een combinatie van wonen en werken, maar niet met de maximale invulling met hoogbouw die het Schieoeversplan mogelijk maakt. Daarover heeft de Raad van State zich nu nog niet uitgelaten.

Het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg zou het eerste besluit zijn over Schieoevers Noord, maar daar gaat de Raad van State niet mee akkoord. Er was helemaal geen MER nodig voor deze tijdelijke huisjes omdat ze niet bij de transformatie van het Schieoeversgebied horen. Een MER is nodig aan het begin van een gefaseerd plan, maar Tiny Houses is niet dat begin. Delft had gehoopt langs deze weg met het MER een ‘toelatingsbewijs’ te krijgen voor alle volgende plannen in het Schieoeversgebied, maar de hoogste bestuursrechter gaat dus niet mee in deze constructie. Tiny Houses wordt niet de start van de ontwikkeling van Schieoevers. Zelfs de gemeente lijkt dat eigenlijk niet meer te geloven nu het Kabeldistrict officieel wordt aangekondigd als de start van het project Schieoevers Noord.
Het liefst had Delft de bewonersverenigingen helemaal buiten spel gezet omdat zij geen belang zouden hebben bij het plan, maar ook daar krijgt de gemeente geen gelijk: de Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben wel degelijk belang bij de ontwikkeling van het Schieoeversgebied. Het bestemmingsplan voor de tiny houses staat daar los van en de bezwaren die daarover gaan zijn ongegrond, aldus de Raad van State. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben de bewoners laten weten met de tiny houses op zich geen moeite te hebben, maar wel met het vermeende verband met het MER. Dat verband is er dus inderdaad niet volgens de rechter.
Omdat het MER door de Raad van State in deze uitspraak buiten beschouwing is gelaten, zijn de bezwaren daartegen niet gewogen. Die kunnen aan de orde komen in een volgende procedure die wel over de transformatie van Schieoevers Noord gaat. Zekerheid dat het MER voldoet is er nu dus nog niet.
Belangrijkste bezwaren van bewoners tegen het plan zijn de mogelijkheid van sterke verdichting met hoogbouw met veel extra autoverkeer door omliggende woonbuurten tot gevolg. Ook maken de verenigingen bezwaar tegen het feit dat de geplande hoogbouw in het plan Zuideinde niet is meegenomen in het MER. Mogelijk gaat dit punt nog een rol spelen bij de procedure over dit bestemmingsplan later dit jaar.
De gemeente Delft wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten omdat het onjuiste standpunt van de raad ertoe heeft geleid dat beroep is ingesteld. Door een aantal oppositiepartijen in de raad is bij vaststelling van het plan op 11 juli 2019 al gewaarschuwd voor een onjuiste handelwijze. Of de uitspraak politieke gevolgen krijgt zal moeten blijken.