INDEX

Enquête warmtetransitie

Beste leden van buurtvereniging Delftzicht,
 
Tijdens de ALV van de buurtvereniging op 17 maart 2021 is genoemd dat er in april een enquête naar de warmtetransitie gehouden zou worden. Het gaat om het afstudeeronderzoek van masterstudent Just Voskuyl van de TU Delft, dat zich richt op huiseigenaren. Door middel van deze link https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dipLOQtYbof2vRk kunt u deelnemen aan de enquête.
 
Wij hopen dat veel leden mee willen werken aan het onderzoek!
 
Buurtvereniging Delftzicht

Uitspraak Raad van State MER Schieoevers

Voor de realisatie van de plannen op de Schieoevers is een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig. Door het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg binnen het MER-plangebied te trekken en dit snel goed te keuren zouden de overige plannen van de Schieoevers zonder MER kunnen worden gerealiseerd. Omdat de Tiny Houses feitelijk geen deel van de Schieoevers uitmaken, omdat ze aan de andere kant van het spoor staan en qua omvang niet relevant zijn, heeft de Raad van State een streep gehaald door deze juridische constructie. Hieronder het persbericht van de belangenvereniging TU Noord.

Valse start voor transformatie Schieoevers
Het milieueffectrapport (MER) voor Schieoevers Noord is door de Raad van State niet geaccepteerd. De Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart jl. laten weten dat dit rapport niet relevant is bij het besluit over het bestemmingsplan Tiny Houses.
Bewonersverenigingen en bedrijven hadden in 2019 beroep ingesteld tegen dit plan met het MER. Het gebied is volgens de verenigingen zeker geschikt voor een combinatie van wonen en werken, maar niet met de maximale invulling met hoogbouw die het Schieoeversplan mogelijk maakt. Daarover heeft de Raad van State zich nu nog niet uitgelaten.

Het bestemmingsplan Tiny Houses aan de Vulcanusweg zou het eerste besluit zijn over Schieoevers Noord, maar daar gaat de Raad van State niet mee akkoord. Er was helemaal geen MER nodig voor deze tijdelijke huisjes omdat ze niet bij de transformatie van het Schieoeversgebied horen. Een MER is nodig aan het begin van een gefaseerd plan, maar Tiny Houses is niet dat begin. Delft had gehoopt langs deze weg met het MER een ‘toelatingsbewijs’ te krijgen voor alle volgende plannen in het Schieoeversgebied, maar de hoogste bestuursrechter gaat dus niet mee in deze constructie. Tiny Houses wordt niet de start van de ontwikkeling van Schieoevers. Zelfs de gemeente lijkt dat eigenlijk niet meer te geloven nu het Kabeldistrict officieel wordt aangekondigd als de start van het project Schieoevers Noord.
Het liefst had Delft de bewonersverenigingen helemaal buiten spel gezet omdat zij geen belang zouden hebben bij het plan, maar ook daar krijgt de gemeente geen gelijk: de Belangenvereniging TU Noord en de Buurtvereniging Delftzicht hebben wel degelijk belang bij de ontwikkeling van het Schieoeversgebied. Het bestemmingsplan voor de tiny houses staat daar los van en de bezwaren die daarover gaan zijn ongegrond, aldus de Raad van State. Tijdens de zitting in november vorig jaar hebben de bewoners laten weten met de tiny houses op zich geen moeite te hebben, maar wel met het vermeende verband met het MER. Dat verband is er dus inderdaad niet volgens de rechter.
Omdat het MER door de Raad van State in deze uitspraak buiten beschouwing is gelaten, zijn de bezwaren daartegen niet gewogen. Die kunnen aan de orde komen in een volgende procedure die wel over de transformatie van Schieoevers Noord gaat. Zekerheid dat het MER voldoet is er nu dus nog niet.
Belangrijkste bezwaren van bewoners tegen het plan zijn de mogelijkheid van sterke verdichting met hoogbouw met veel extra autoverkeer door omliggende woonbuurten tot gevolg. Ook maken de verenigingen bezwaar tegen het feit dat de geplande hoogbouw in het plan Zuideinde niet is meegenomen in het MER. Mogelijk gaat dit punt nog een rol spelen bij de procedure over dit bestemmingsplan later dit jaar.
De gemeente Delft wordt veroordeeld tot vergoeding van de kosten omdat het onjuiste standpunt van de raad ertoe heeft geleid dat beroep is ingesteld. Door een aantal oppositiepartijen in de raad is bij vaststelling van het plan op 11 juli 2019 al gewaarschuwd voor een onjuiste handelwijze. Of de uitspraak politieke gevolgen krijgt zal moeten blijken.

Online vragenuurtje Platform Energietransitie Delft; iedere donderdag van 12.30 tot 13.30

Vanaf februari is er in Delft veel aandacht voor de aankomende energietransitie, daarom het volgende:

Wekelijks online vragenuurtje over het Delftse warmteplan

De gemeente stelt in 2021 ons Delftse ‘Warmteplan’ op. In dat warmteplan staat hoe we in de toekomst de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. In het najaar wordt dit plan in de gemeenteraad behandeld. Er wordt op dit moment volop aan gewerkt.

Het Platform Energietransitie is gestart met een wekelijks digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan voor iedereen die meer wil weten over het aardgasvrij maken van de Delftse wijken: tijdens lunchtijd op iedere donderdag van 12.30 tot 13.30.
Er zijn dan mensen aanwezig die met u meedenken over uw vragen en opmerkingen over de toekomstige warmtevoorziening.
U kunt meedoen via de volgende link (videobellen):  Zoom-vragenuurtje-warmteplan

 

OPROEP: laat uw stem horen bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord en Delfts Schiekwartier (voorheen Nieuwe Haven)

Op dit moment vinden virtuele “participatieavonden” plaats over deze twee ontwikkelingen. Het zijn er in totaal zeventien, te volgen via internet op Schieoeversnoord.nl . De gemeente, ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen leggen uit wat de plannen inhouden, verschillende aspecten worden achtereenvolgens belicht.  Maar wat “participatie” wordt genoemd is in feite éénrichtingsverkeer: het zijn elke avond gelikte presentaties van de ambities. Reageren kan maar voor een kritische opstelling is niet veel aandacht. Het is altijd een zonnige dag in mei, iedereen blij. De harde realiteit omtrent het toekomstige woon-, werk- en leefmilieu blijft helaas onderbelicht.

Dit is de ervaring van enkele buurtbewoners van Delftzicht en Koningsveld, die enkele avonden hebben ingelogd. Daarom gaan er stemmen op om met een eigen, afwijkende, visie te komen. Niet dat wij de ontwikkelingen op zich afwijzen, in tegendeel, maar het gaat om welke invulling die gebieden krijgen. De vraag is eigenlijk: wat voor stad willen wij dat Delft is/wordt  en hoe kunnen wij, als burgers, daar bij deze twee ontwikkelingen aan bijdragen ? De bedoeling is een platform op te richten waarin TOP Delft, deskundigen, buurtbewoners, buurtverenigingen en bedrijven plaatsnemen.

Wie uit Delftzicht voelt zich geroepen deel te nemen aan dit platform ? Naast dat de ontwikkelingen onze buurt raken, door een enorme toename van verkeer bijvoorbeeld op de Nieuwe Gracht, is het ook gewoon interessant om op deze manier bij te dragen aan belangrijke veranderingen in onze leefomgeving. Hoe meer discussie hoe beter ! Reageer a.u.b. naar secretaris@delftzicht.nl !

Kijk ook op Schieoeversnoord.nl, zie de presentaties en geef uw mening via de chat en enquêtes, steeds vanaf 20.00 uur.

Bouwplan Zuideinde binnenkort in procedure

De projectleider van de gemeente informeerde ons dat realisatie van het bouwplan voor 120 woningen op de hoek van het Zuideinde en de Abtswoudseweg (Het Zuideinde, bouwbedrijf van Mierlo) weer een stapje dichterbij komt.  Naar verwachting worden eind februari begin maart het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning behandeld in het college van B&W. Wij verwachten dat het college beide zal vaststellen, waarna beide zes weken voor een ieder ter inzage liggen.

Even opfrissen: het bestemmingsplan moet worden vernieuwd omdat de locatie nu een bedrijfsmatige bestemming heeft en er wonen voor in de plaats komt. De omgevingsvergunning is wat vroeger een bouwvergunning werd genoemd. In het kader van de Omgevingswet voorziet de omgevingsvergunning ook in een sloopvergunning, een milieuvergunning en een kapvergunning.

Het bouwplan is al ongeveer tien jaar in ontwikkeling. Tegen de massaliteit van het plan, de bouwhoogte op de hoek bij de brug en de verkeersoverlast als gevolg hiervan voor onze buurt en voor Koningsveld aan de overzijde van de Schie bestaat er veel weerstand tegen het plan, zie alle posters die nog steeds achter vele ramen prijken! Pogingen middels bewonersparticipatie hierin verandering te brengen zijn, behalve op één punt wat betreft het verkeer, op niets uitgelopen.

Door het indienen van zienswijzen tijdens de zes weken periode hebben wij een laatste mogelijkheid onze stem te laten horen. Het ontwerpbestemmingsplan en de aanvraag omgevingsvergunning komen gelijktijdig in procedure wat betekent dat er maar één mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen.

Dus: heeft u nog steeds grote moeite met dit veel te massale en verkeersaantrekkende plan kom dan in actie en dien een zienswijze in bij de gemeenteraad. Uw buurtvereniging zal u hierbij assisteren. Volg het nieuws op deze website, de buurtkrant of speciale flyers.

Hou zicht op Delft Geen hoogbouw langs de Schie

Deze poster is gemaakt door Hans de Vries en is gericht tegen de geplande hoogbouw langs de Schie, o.a. bij Panjo.  Hij hangt verspreid over onze wijk bij buurtbewoners achter het raam.

Tekeningen fleuren ons Spoorpark op

Er is weer nieuws over ons spoorpark. We hadden de vier prijswinnaars van onze tekenwedstrijd beloofd dat hun tekeningen geprint zouden worden op grote weerbestendige- en 100% recyclebare, kunststof doeken. En dat de doeken, als ze klaar waren, opgehangen zouden worden aan het hek bij ons Spoorpark. Nou, dit is gebeurd. De kinderen hebben vrijdag 18 september samen met Frans Postma, hun ouders en de krant ‘Delft op Zondag’ de doeken feestelijk onthuld.  

Het was ook nog de bedoeling dat om het hek te laten begroeien met klimop, maar helaas was dat een minder groot succes. Gelukkig vrolijken de vier doeken met de thema’s spoor, bloemenpark, hoogbouw en duurzaamheid de boel op. 

Er zijn nog meer plannen voor ons Spoorpark. Daarvan houden we jullie op de hoogte. Hartelijk dank Frans voor dit initiatief en dank aan de kinderen voor de mooie tekeningen.

 

Buurtfeest 2020

Dit jaar is het buurtfeest op het veldje naast het voetbalveld. Op 19 september zijn alle buurtkinderen van harte welkom. Zie de flyer!

 

Uitslag tekenwedstrijd SPOORPARK

De inzendtermijn is gesloten, de kogel is door de kerk, de jury heeft besloten. De winnaar is gekozen!

Het was een leuke, maar ook spannende tijd voor ons als organisatoren:  “Wat krijg je binnen?” En voor jullie als kunstenaars in spé: “Wie is de winnaar?” Er zijn helaas niet zoveel tekeningen binnen gekomen, maar er zitten wel hele leuke ontwerpen bij. Het thema ‘spoorlijn’ is maar door één artiest gehanteerd. De andere inzenders hadden de volgende thema’s gekozen:  ‘duurzaamheid’  ‘hoogbouw’ en ‘park’. Alle tekeningen zijn heel erg mooi en passen prachtig in ons Spoorpark. Het was moeilijk om te kiezen, maar dat moet toch.  Ik zal jullie snel uit de onzekerheid halen:

De jury heeft besloten om niet één, niet twéé, maar víér prijzen toe te kennen. De leeftijd van de inzenders varieerde tussen de 8 en de 12 jaar. Het is daarom moeilijk om een rangorde in de uitslag aan te geven, dus hebben we besloten om vier eerste plaatsen toe te kennen.

Dat zijn geworden:
Sytske Stellingwerff, 8 jaar, Conradlaan 33, met het thema: ‘Hoogbouw’
Marieke van Meerendonk, 9 jaar, Laan van Van der Gaag 35, met het thema: ‘Park’
Yfke Stellingwerff, 10 jaar, Conradlaan 33, met het thema: ‘Duurzaamheid’
Timon Santema, 12 jaar, Laan van Van der Gaag 24, met het thema: ‘Spoorlijn’

Hoe gaan we nu verder?

Alle prijswinnaars worden binnenkort benaderd om de tekening geschikt te maken om op doek te worden geprint. Daarna gaat er een digitale afbeelding van de tekening naar het Printbedrijf en wordt de tekening op heel groot formaat afgedrukt op weerbestendig materiaal. Zodra de doeken klaar zijn gaan we ze samen met de kinderen (en hun ouders) aan het hek bevestigen, gevolgd door een feestelijke en officiële prijsuitreiking.

Dus tot die tijd moeten jullie nog heel even wachten.

Tot gauw.

Groet,

Het Spoorparkteam

Stekken en tekenen voor onze Spoortuin

Afgelopen zaterdag is Frans Postma, samen met enkele buurtbewoners, gestart met een hedera-stekproject. Dit is bedoeld om een groot deel van het “bouwhek” te laten begroeien.  Er zijn al ongeveer 650 stekjes in de kweekbakken gepoot. Over een week of twee gaan we kijken of er al een aantal voldoende geworteld zijn om te worden uitgezet onder het hek. De begroeiing is bedoeld om het ‘bouwstof’ van het bouwterrein tegen te houden. Hartelijk dank aan Yvonne, Marijke, Michiel en Frans voor dit prachtige initiatief!

De 650 stekjes zijn nog lang niet genoeg voor het hele hek, daarom heeft de ‘parkgroep’ nog een extra project bedacht voor de kinderen in de buurt, namelijk een tekenproject.

We willen graag alle “Delftzichtkinderen” vragen om een bijdrage te leveren aan onze nieuwe Spoortuin.
We vragen jullie om een mooie tekening te maken met als thema “HET SPOOR”. De parkstrook, die we vanaf nu de “Spoortuin” zullen noemen staat immers bovenop de tunnel waar de treinen doorheen gaan tussen Den Haag en Rotterdam. Het hek staat precies op de plaats waar vroeger nog een spoorlijn liep. Op het informatiebordje in het park kan je over de geschiedenis lezen. (Het Cromme lijntje)
Van alle tekeningen (op A4 formaat) die jullie maken gaan we er een aantal uitzoeken die we vergroten en op canvas laten printen. Deze doeken gaan we tegen het hek spannen en op die manier vormen deze doeken een prachtige versiering en een bescherming tegen het bouwstof.

We hebben nog niet besloten hoeveel tekeningen we gaan uitzoeken, maar dat er prijswinnaars gaan komen is wel duidelijk. Voor makers van de uitgekozen tekeningen ligt er als dank een leuke verrassing klaar. Wat die verrassing zal zijn wordt later bekend gemaakt, daar is het tenslotte een verrassing voor!  Stuur de inzendingen, fysiek (niet vouwen) of digitaal, vóór woensdag 15 juli op naar:
Frans, Laan van van der Gaag 1, of: info@frapost.com

We gaan er een prachtige versiering van maken in onze eigen SPOORTUIN. Jullie horen later meer hierover.