INDEX

01-07-2023 Buurtfeest

Op 1 juli werd het buurtfeest gehouden. De zon scheen, er werd gevoetbald, geyogad, gesprongen en geschminkt. En ook aan de inwendige mens was gedacht; na de koekjeswedstrijd werden er burgers gebakken, hotdogs gemaakt en heerlijke salades gegeten. ‘s avonds was de wijnproeverij, pubquiz en speelde de band Crowd Control. Het was weer een zeer geslaagd feest voor jong en oud!

16-05-2023 Prachtige foto’s van onze wijk

Half mei zijn er met een drone de volgende foto’s gemaakt van onze wijk.

Met hartelijke dank aan L. van Lith

15-01-2023 Beroep ingesteld tegen bestemmingsplan Schieoevers Noord

De Belangenvereniging TU Noord heeft samen met de Buurtvereniging Delftzicht beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Schieoevers Noord. Onderdeel van dat plan vormen massale hoogbouwplannen in het Kabeldistrict. In totaal kunnen er op Schieoevers Noord circa 6.500 woningen bijkomen in en rond de wijk Wippolder. De dichtheid, ofwel het aantal woningen per oppervlakte, is ruim twee keer zo hoog als het aantal woningen per oppervlakte nu in onze wijken. De bewonersverenigingen zijn wel voorstander van meer woningen, maar binnen de normen voor geluidsoverlast en met een visie op bereikbaarheid. Speciaal voor Schieoevers zijn de geluidsnormen opgerekt waarbij voor studentenwoningen nog eens extra veel geluidsoverlast toegestaan is. In omringende buurten zoals Delftzicht en TU Noord neemt door het plan het verkeer toe. Het aantal auto’s en fietsers zal substantieel groter zijn dan nu zonder dat er een duidelijke visie is hoe gezorgd wordt voor extra capaciteit van de wegen. Het plan bevat naar onze mening ook onvoldoende maatregelen om de extra overlast en onveiligheid te voorkomen of te beperken.
Ook bedrijven in Schieoevers stellen beroep in tegen het plan, ondermeer omdat nieuwe woningen te dicht op bedrijven komen. De Raad van State zal uitspraak doen in deze zaak. Een eerder beroep uit 2019 inzake de planvorming voor Schieoevers was deels gegrond in 2021. Het betreft de status van het bestemmingsplan Tiny Houses, dat niet model kan staan voor de ontwikkelingen Schieoevers. De verwachting is dat behandeling van deze zaak geruime tijd zal kosten.

Het beroep vindt u hier: Beroepschrift bestemmingsplan en MER Schieoevers Noord met bijlagen v281222

02-11-2022 Klankbordgroep energietransitie Delft

Peter Knoppers is namens onze wijkvereniging op 2 november naar de vergadering over de energietransitie gegaan. Hieronder zijn samenvatting van wat daar besproken is.

In deze klankbordgroep zitten de (wijk-)belangenverenigingen, woningbouwcorporaties en enkele andere partijen die willen meedenken over de energietransitie. Het dekkingsgebied is de hele gemeente Delft.

Ontwikkelingen energiearmoede

Delft heeft een subsidiepot (SPUK; 1.4 miljoen Euro) voor energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, in slechte geïsoleerde woningen en met hoge energiekosten.

Deelstroom Delft leidt momenteel energiehulpen op die straks, door de gemeente betaald, langs de deuren gaan om te helpen met energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan raamfolie, ventilatie, isolatie, energiezuinig koken en hulp bij aanvragen van energietoeslag of vouchers voor witgoed. Deze energiehulpen worden in de buurten geworven en zullen een afspiegeling vormen van die buurten en goede contacten hebben in die buurten.

Voor eigenaren van particuliere woningen die (nu) geen geld hebben om te investeren in verbetering van de isolatie komt de Woonpas. De Woonpas betaalt de investering in isolatie. De eigenaar betaalt dit geleidelijk terug in de vorm van een gemeentelijke belasting. Deze belasting zal niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening.

Voor VvE’s komt er advisering en financiële ondersteuning bij het opstellen van bouwkundig advies.

Raamwerk isolatieplan

In het Warmteplan van de rijksoverheid is voor minimaal energielabel C gekozen. (Zeer energiezuinige woningen hebben energielabel A; woningen met een heel groot energiegebruik hebben energielabel G.) Woningen met energielabel D, E, F, of G moeten dus verbeterd worden.

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de woningen in Delft een energielabel slechter dan C. De bedoeling is om alle woningen met label G rond 2027 naar tenminste label C te verbeteren. Alle woningen met label F moeten in 2030 naar tenminste label C zijn verbeterd. Daar stopt het niet, want in 2050 zouden er geen woningen meer in Delft moeten zijn met een energielabel slechter dan B.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G label woningen zijn verbeterd, met uitzondering van monumenten en voor sloop aangemerkte woningen.

Om verhuurders te dwingen mee te werken aan woningisolatie wordt gekeken naar de gemeente Culemborg die op slecht geïsoleerde woningen hogere belastingen heft.

Eerste stappen

Delftzicht is voorlopig nog niet aan de beurt voor een warmte uitvoeringsplan. Er zijn minimaal 14 buurten voor ons. In die buurten zijn veel woningen van woningcorporaties. De aanleg van het warmtenet wordt veelal gecombineerd met het vervangen van de riolering. Als eerste is de Multatulibuurt aan de beurt. Die gaat als eerste van het gas af en men verwacht daarvan te leren.

Buurtfeest zaterdag 2 juli 2022

Zaterdag 2 juli hadden we weer ons gezellige buurtfeest. Gelukkig geen Corona maatregelen meer, dus we konden als vanouds weer iedereen uitnodigen. En het werd ook een goedbezocht feest waarbij iedereen en alles, ook het zonnetje, zijn beste beentje voorzette.

Het was mogelijk om energieadvies te krijgen en meer te weten over Lets Delft. Speelgoed werd ingezameld voor de speelgoedbank en er was een watertafel.

Daarnaast waren diverse leuke activiteiten georganiseerd.  Kinderen konden springen op springkussens en een stormbaan, zingen, jongleren, cupcakes versieren, dansen en DJ-en. Voor degenen die rust willen was er een yoga les.  Iedereen kon pizza’s en ijs eten en daarna kon 18+ lekkere wijnen proeven.

Dit alles werd afgesloten met een optreden van onze eigen buurtband, Best of Both Sides, waarbij er in de pauzes ook nog tijd was voor een pubquiz. Het klinkt als een vol programma en dat was het ook. Super gezellig, voor iedereen wat wils en voor herhaling vatbaar. Organisatie: hartelijk bedankt voor dit mooie feest!

28-07-2022 Tussenbericht bestemmingsplan hoek Zuideinde-Abtswoudseweg (Panjolocatie)

Iedereen die vorig jaar voor 27 september een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Hoek Zuideinde-Abtswoudseweg heeft eind juni een tussenbericht ontvangen met de laatste stand van zaken. Er zijn 79 zienswijzen ontvangen. De beoordeling van deze zienswijzen is gepauzeerd, omdat er een vertraging is in de definitieve levering door een contractspartij van een deel van het te bebouwen perceel aan de initiatiefnemer. Er is overleg gaande en de gemeente verwacht dat er binnen enkele weken meer duidelijkheid zal zijn.

De vereniging heeft ook een zienswijze ingediend en een tussenbericht ontvangen. Een kopie van dit bericht kunt u hier lezen:
Tussenrapportage Zuideinde hoek Abtswoudseweg 26-06-2022

20-04-2022 Zienswijze op plan voor Schieoevers Noord

Wie de artist impressions voor Schieoevers Noord bekijkt ziet veel groen in een omgeving waar de zon altijd schijnt. Spelende kinderen, op de achtergrond een groene woontoren, geen of weinig auto’s. Maar schijn bedriegt. Samen met Belangenvereniging TU Noord hebben we een zienswijze op het plan ingediend.

Het plan voor Schieoevers Noord lag ter inzage tot 18 april. In het plan heeft de eerste uitwerking plaats heeft gevonden voor de deelplannen Nieuwe Haven en Kabeldistrict. Bij elkaar telt het plan duizenden pagina’s aan informatie in meer dan 60 rapporten. Niemand zal het geheel gelezen hebben, maar in de bijlages is soms informatie te zien – zoals een weergave van de geluidbelasting op het Kabeldistrict – die een ander beeld geeft dan de artist impressions: veel hoogbouw dicht opeen met veel verkeerslawaai. Op verzoek van de gemeente Delft is een wettelijke regeling gemaakt om toch te kunnen bouwen waar de gewone geluidregels in de weg zitten.

Een beter deelplan dan Kabeldistrict vormt Nieuwe Haven waar de menselijke maat zichtbaar is in het ontwerp. Waar meer aandacht voor moet komen in alle plannen is de grote hoeveelheid autoverkeer naar en van Schieoevers door onze woonbuurten. Wij bepleiten daarom minder woningen in hoogbouw en een meer geleidelijke ontwikkeling. De zienswijze zal naar verwachting voor de zomer behandeld worden bij de vaststelling van het plan in de raad.

zienswijze bp Schieoevers Noord met MER def

10-10-2021 Een nieuwe plaag?!

Langs de rand van het parkeerpleintje tegenover de Hillenlaan groeit Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica). Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. Het is dus zéér zorgelijk, dat dit onkruid in onze wijk is gesignaleerd.

De plant is moeilijk te bestrijden. Platbranden is een mogelijkheid en dit heeft de gemeente al een keer gedaan bij de planten langs het parkeerterreintje. Maar ze zijn dus helaas weer helemaal terug. Een nieuwe melding is gedaan bij de gemeente.

Waarschijnlijk zullen de planten bij de Hillenlaan nog een keer worden platgebrand, maar dan zijn de wortels nog niet weg. Een andere bestrijdingsmethode is verwijdering met behulp van elektriciteit. Dat is duur en wordt pas in het uiterste geval gedaan.

Tips om kleine planten zelf te verwijderen zijn:

  1. Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval).
  2. Probeer uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.

Planten mogen niet in de groene container, omdat ze zich via het compost weer kunnen verspreiden. Wilt u er op letten of u deze planten ziet en melding doen bij de gemeente als u ze aantreft? De gemeente monitort zelf ook.         

 

 

 

10-10-2021 Stand van zaken rattenplaag

Vanuit de buurtvereniging is gebeld met de gemeente om te vragen hoe het met de rattenplaag in onze wijk staat. Het lijkt dat de plaag onder controle is en dat er geen ratten meer worden waargenomen. Volgens de gemeente wordt er inderdaad afgeschaald, maar blijft ze wel monitoren en blijven de bakken in onze wijk nog even staan. De gemeente hanteert een preventief beleid voor de rattenbestrijding en wil een herhaling van de plaag voorkomen. Uiteindelijk zal het aantal ratten in onze wijk sterk verminderen, maar helemaal verdwijnen zullen ze helaas nooit. Mocht u een rat in onze wijk zien, wilt u dit dan blijven melden aan de gemeente?

10-09-2021 Bestemmingsplan Panjo Locatie: kom in actie en dien uw zienswijze in vóór 27 september!

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (Panjo Locatie) liggen vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2021 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook via internet in te zien.

Via de website officielebekendmakingen.nl zoekterm 23988 kunt u het plan, de regels, de toelichting en de bijbehorende onderzoeksresultaten bekijken. Digitale link: Gemeenteblad 2021, 239788 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Sommige elementen van het plan zijn zeer ongunstig voor onze wijk Delftzicht; daar hebben velen van u de gemeente al op gewezen. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast!

Omdat het verhaal van de gemeente soms erg technisch is en de meeste mensen niet thuis zijn in de begrippen volgt eerst een verduidelijking van enkele begrippen. Daarna volgen de pijnpunten van het plan.

Wat is een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning?

Een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn juridisch bindende documenten. Het bestemmingsplan regelt wat op welke plek mag komen (bebouwing, wegen, groen, water) en in welke vorm (hoogte, begrenzing) en welke functies er in die gebouwen mogen komen (woningen, winkels, kantoren, onderwijsfuncties, etc.). Een bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld op een moment dat het voorgaande plan verouderd is. In een omgevingsvergunning wordt het project concreet uitgewerkt. In een later stadium kunnen in principe geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder de procedure opnieuw te doen. De omgevingsvergunning behelst de vroegere bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning (sinds 2010 zijn deze samengevoegd in de omgevingsvergunning).

Hoe kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning?

Stuur een brief met uw reactie (dat heet een zienswijze) naar de gemeenteraad Delft (voor het bestemmingsplan) en naar het college van burgemeester en wethouders Delft (voor de omgevingsvergunning). Dit kan dezelfde zienswijze zijn, voor beide plannen, echter moeten er wel 2 brieven geschreven worden. Vermeld hierin uw naam en adres, datum en handtekening en het onderwerp (‘ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde’). De zienswijze voor het bestemmingsplan kan digitaal ingeleverd worden, dit is voor de omgevingsvergunning niet mogelijk.

Als u het na goedkeuring door de gemeenteraad niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Dit kan alleen als u belanghebbende bent en eerder op de juiste manier over het onderwerp een zienswijze hebt ingediend!

Wat doet de buurtvereniging Delftzicht?

We zijn al vele jaren met het onderwerp bezig. U vindt hieronder een voorbeeld van een zienswijze, die u kunt gebruiken als basis voor uw eigen zienswijze. Zelf gaan wij natuurlijk ook reageren.

Waar zitten de problemen van het ontwerpbestemmingsplan voor Delftzicht?

  1. Het bouwplan wijkt af van de stedenbouwkundige opzet van de wijk Delftzicht, die gekenmerkt wordt door straten en open bouwblokken, die de historische slotenverkaveling volgen. Dit plan past niet in de wijkopzet, en vormt hierdoor een ernstige aantasting van de leefkwaliteit van de omgeving.
  2. Een complex van 120 woningen en 148 parkeerplaatsen trekt veel verkeer aan. In het plan zijn er 2 aansluitpunten: Laan van Braat, en Zuideinde. De aansluiting op het Zuideinde is onveilig, vanwege de vele fietsers die van deze fietsstraat gebruik maken. De Laan van Braat is nu een smalle doodlopende weg, die door het plan een doorgaande weg wordt.
  3. Aangezien vrachtwagens de doorsteek naar het zuideinde niet kunnen maken, is er een keergelegenheid in de groenstrook voorzien. Dit zal veel geluid en stankoverlast geven aan de direct omwonenden.
  4. De bewoners van het complex zullen hun fietsen in de berging moeten parkeren. Echter de bergingen zijn niet (goed) bereikbaar voor de bewoners. Dit zal fietsparkeren op straat tot gevolg hebben.
  5. Het complex heeft balkons die direct uitzicht hebben op de tuinen, woon en slaapkamers van de bewoners van de Hillenlaan. Dit tast de privacy van de bewoners significant aan.
  6. Er is grote windhinder te verwachten, aangezien er 2 appartementengebouwen naast elkaar staan met een relatief smalle doorgang. Dit is precies op de locatie waar veel fietsers voor de brug staan te wachten. Dit kan voor onveilige situaties zorgen.
  7. Er is (vrijwel) geen participatie geweest van de omwonenden tijdens het maken van de plannen. Dit terwijl de gemeente dit wel propageert.
  8. Dit bestemmingsplan had meegenomen moeten worden in de Milieu Effect Rapportage (MER) van Schieoevers Noord. Het stukje grond waar dit bestemmingsplan over gaat, valt precies tussen andere bestemmingsplannen in, waardoor een visie ontbreekt, en op de langere termijn bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord meer problemen kunnen voordoen.

Wilt u bovenstaande pijnpunten aangepakt zien of heeft u andere bezwaren, dien dan uw zienswijze in bij de gemeenteraad en bij het college van burgemeester en wethouders voor 27 september: Gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  (let op: 2 zienswijzen indienen)

Bestuur Buurtvereniging Delftzicht
Heeft u vragen, stuur een mail naar bestuur@delftzicht.nl
Wij ontvangen graag een kopie van uw zienswijze

Link naar voorbeeld zienswijze: Voorbeeld zienswijze Panjolocatie voor website

Link naar verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemming Panjolocatie: Verkeerskundige beoordeling ontwerpbestemmingsplan Panjo c.s.