Algemene Leden Vergadering

Wanneer: 20 maart 20:30-22:000
Waar: Vergaderruimte PKW (boven Huszar)
We verzamelen binnen in de hal voor Huszar.

Agenda:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststelling Notulen ALV 2018
3. Jaarverslag bestuur inclusief
– Jaarverslag Bestemmingsplannen
– Jaarverslag Tijdelijke Invulling Park
4. Financiële stukken penningmeester
5. Decharge Bestuur
6. Herverkiezing van bestuurslid: Thomas Lohse
7. Verkiezing leden kascommissie
8. Activiteiten 2019
9. Rondvraag
Lokatie jaarverslag en financiële stukken:

Documenten en verslagen